ผลการค้นหา จำนวน 1,099 รายการ
# รหัสนักศึกษา สำเร็จการศึกษา ชื่อ - นามสกุล ระดับ หลักสูตร ภาควิชา
#1 ยังไม่ระบุ
นางสาว กิตติญา
Mrs. Kittiya
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#2 4636755 ยังไม่ระบุ
น.ส. จันทกานต์ ช่างวัฒนชัย
MISS JANTAKAN CHANGWATCHAI
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#3 4636756 ยังไม่ระบุ
น.ส. พิชญ์ประอร ยังเจริญ
MISS PHICHPRAORN YOUNGCHAROEN
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#4 4636759 ยังไม่ระบุ
น.ส. ยุพา ดีมาก
MISS YUPA DEEMARK
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#5 4636767 ยังไม่ระบุ
น.ส. มณฑา ทรัพย์เจริญกุล
MISS MONTHA SUPCHAROENKUL
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#6 4636768 ยังไม่ระบุ
น.ส. อนงค์นุช คุณวงษา
MISS ANONGNUCH KHUNWONGSA
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#7 4736263 ยังไม่ระบุ
น.ส. น้ำฝน วิญญายอง
MISS NAMPHON WINYAYONG
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#8 4736264 ยังไม่ระบุ
น.ส. กนกพรรณ เทอดพิทักษ์พงษ์
MISS KANOKPAN THIRDPITAKPONG
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#9 4736268 ยังไม่ระบุ
น.ส. อัญชลีพร ทองมา
MISS ANCHALEEPORN THONGMA
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#10 4736269 ยังไม่ระบุ
น.ส. บงกช สะแกทอง
MISS BONGKOT SAKAETONG
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#11 4736272 ยังไม่ระบุ
น.ส. ปอแก้ว เล็กชลยุทธ
MISS PORKAEW LEKCHONLAYUT
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#12 4836057 ยังไม่ระบุ
น.ส. อัจฉรา พรมน้อย
MISS ARTCHARA PROMNOI
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#13 4836061 ยังไม่ระบุ
นาย ปวิตร คงประเสริฐ
MR. PAWITH KONGPRASERT
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#14 4836063 ยังไม่ระบุ
น.ส. บัวรินทร์ สุดหอม
MISS BUARIN SUTHORM
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#15 4836064 ยังไม่ระบุ
น.ส. สาวิกา อร่ามเมือง
MISS SAVIGA ARAMMUANG
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#16 4936276 ยังไม่ระบุ
น.ส. วิลาวรรณ คูศิวิไลส์
MISS Wilawan Khusivilai
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#17 5037036 ยังไม่ระบุ
น.ส. พันธ์ทิวา เอี่ยมจะโร
MISS PHUNTIWA AIAMJARO
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#18 5037613 ยังไม่ระบุ
น.ส. กันทรี ฤทธิ์เรืองเดช
MISS KANTREE RITRUENGDECH
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#19 5037615 ยังไม่ระบุ
น.ส. สุธิดา ต๊ะสมบัติ
MISS SUTHIDA TASOMBAT
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#20 5037617 ยังไม่ระบุ
น.ส. อลิศรา สิริฐากูร
MISS ALISSARA SIRITHAKOON
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#21 5037618 ยังไม่ระบุ
น.ส. ณัฐธยา สง่า
MISS NATTAYA SANGA
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#22 5037619 ยังไม่ระบุ
น.ส. นันทกานต์ แสงใส
MISS NANTAKAN SANGSAI
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#23 5136345 ยังไม่ระบุ
นาย จตุรพล ทองชุมนุม
MR. JATHURAPOL THONGCHUMNUM
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#24 5136346 ยังไม่ระบุ
น.ส. ชลิดา ชลไมตรี
MISS CHALIDA CHOLMAITRI
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#25 5136348 ยังไม่ระบุ
น.ส. บุศยา ไชยเวช
MISS BUTSAYA CHAIYAWET
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#26 5136349 ยังไม่ระบุ
น.ส. นิโลบล อวยพร
MISS NILOBOL OUYPRON
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#27 5136352 ยังไม่ระบุ
น.ส. นาตยา ธีระนนท์มงคล
MISS NATTAYA TEERANONTMONGKOL
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#28 5137440 ยังไม่ระบุ
น.ส. วริสา สุดสงวน
MISS WARISA SUDSANGUAN
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#29 5137441 ยังไม่ระบุ
น.ส. วราภรณ์ ตันศิริ
MISS WARAPRON TUNSIRI
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#30 5236184 ยังไม่ระบุ
น.ส. สโรชา ผลบุญ
MISS SAROCHA PHONBOON
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#31 5236185 ยังไม่ระบุ
น.ส. สุภนิชา เผือกแผ้ว
MISS SUPHANICHA PUAKPHAEW
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#32 5236187 ยังไม่ระบุ
น.ส. นาตยา อ่องพิมาย
MISS NATTAYA ONGPHIMAI
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#33 5236188 ยังไม่ระบุ
น.ส. สุกัญญา อัศวสุจินดารัตน์
MISS SUKANYA ASSAWASUJINDARAT
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#34 5236189 ยังไม่ระบุ
น.ส. กาญจนา แลสันกลาง
MISS KANCHANA LAESONKLANG
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#35 5236191 ยังไม่ระบุ
นาง สกุลรัตน์ ศรเวช
MRS. SAKULRAT SONWET
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#36 5236192 ยังไม่ระบุ
น.ส. จิรายุ พจน์ด้วง
MISS JIRAYU POTDUANG
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#37 5236193 ยังไม่ระบุ
น.ส. พิมลพรรณ ทองอุ่น
MISS PIMONPHAN THONGOUN
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#38 5236194 ยังไม่ระบุ
นาย สุพจน์ รื่นเริงกลิ่น
MR. SUPOT REANRAENGGLIN
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#39 5237968 ยังไม่ระบุ
น.ส. มยุรา วัฒนพงศ์ไพศาล
MISS MAYURA VATTANAPONGPISAN
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#40 5237969 ยังไม่ระบุ
น.ส. รัชนีวรรณ กวดนอก
MISS RADCHANEEWAN GOUDNOK
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#41 5237970 ยังไม่ระบุ
น.ส. ภาสิตา นาคกุลบุตร
MISS PASITA NAKKULABHUT
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#42 5237971 ยังไม่ระบุ
น.ส. วิไลลักษณ์ สนธิรักษ์
MISS WILAILAK SONTHIRAK
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#43 5336681 ยังไม่ระบุ
น.ส. รัชนีวรรณ สะอาดศรีวีรเดช
MISS RACHANEEWAN SA-ARADSRIWERADEJ
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#44 5336682 ยังไม่ระบุ
นาย พรพจน์ สุวรรณากรรัตน์
MR. PORNPOJ SUWANNAKORNRAT
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#45 5336683 ยังไม่ระบุ
น.ส. นิศรา พงษ์พานิช
MISS NITSARA PONGPANIT
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#46 5336685 ยังไม่ระบุ
น.ส. ประวีณา แซ่คู
MISS PRAWEENA SAE-KU
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#47 5336686 ยังไม่ระบุ
น.ส. ณัฐภัสสร แก้วรัตนะอัมพร
MISS NATHPASZORN KAEWRATTANAAMPORN
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#48 5336688 ยังไม่ระบุ
นาย นรินทร์ภพ ช่วยการ
MR. NARINPHOP CHUAYKARN
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#49 5336689 ยังไม่ระบุ
น.ส. ขนิษฐา วงค์ลาว
MISS KHANIDTHA WONGLAO
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#50 5336690 ยังไม่ระบุ
น.ส. วราภรณ์ ยังเอี่ยม
MISS WARAPORN YOUNGIAM
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#51 5336691 ยังไม่ระบุ
น.ส. วิชชุดา ส่งเสริมรัตน์
MISS WITCHUDA SONGSERMRAT
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#52 5337654 ยังไม่ระบุ
น.ส. อรพินทร์ ศรีคุณ
MISS ORRAPIN SRIKHUN
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#53 5337655 ยังไม่ระบุ
น.ส. วรรณภา สุขงาม
MISS WANNAPA SOOKNGAM
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#54 5337656 ยังไม่ระบุ
น.ส. สุวพิชญ์ ฉายศิริวัฒนา
MISS SUWAPIT CHAISIRIVATTANA
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#55 5337658 ยังไม่ระบุ
น.ส. ศุภวรรณ ขุนนางจ่า
MISS SUPAWAN KUNNANGJA
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#56 5337659 ยังไม่ระบุ
น.ส. ธนัชพร มุลิกะบุตร
MISS THANATCHAPORN MULIKABURT
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#57 5337660 ยังไม่ระบุ
น.ส. ณัฐพร แสงแก้ว
MISS NUTTAPORN SAENG-KAEW
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#58 5437309 ยังไม่ระบุ
น.ส. ศิวพร พุทธภูมิ
MISS SIWAPORN PUTTHAPOOM
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#59 5437311 ยังไม่ระบุ
นาง ปิยมาภรณ์ แจ่มศรี
MRS. PIYAMAPRON JAEMSRI
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#60 5437312 ยังไม่ระบุ
น.ส. วิภาดา ช่วยด้วง
MISS WIPADA CHUEYDUANG
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#61 5437313 ยังไม่ระบุ
น.ส. วัชโรบล ภวภูตานนท์
MISS WATCHAROBON PHAWAPHUTANON
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#62 5437314 ยังไม่ระบุ
น.ส. ศกุนตาล์ มานะกล้า
MISS SAKUNTA MANAKLA
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#63 5437315 ยังไม่ระบุ
น.ส. เกศนี ม้ารุ่งเรือง
MISS KASINEE MARUNGREUNG
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#64 5437316 ยังไม่ระบุ
น.ส. สาวิณี สมุทรรัตน์
MISS SAWINEE SAMUTRAT
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#65 5437966 ยังไม่ระบุ
น.ส. จินตนา วงค์ก่อ
MISS JINTANA WONGKOR
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#66 5437967 ยังไม่ระบุ
น.ส. ปัจจยา ตันติวีรสุต
MISS PATJAYA TANTIVIRASUT
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#67 5437968 ยังไม่ระบุ
น.ส. มณีรัตน์ เตชะวิเชียร
MISS MANEERAT TECHAVICHIAN
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#68 5437970 ยังไม่ระบุ
น.ส. ศิริรัตน์ ปรีชา
MISS SIRIRAT PREECHA
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#69 5437971 ยังไม่ระบุ
น.ส. อาภรณ์ ชื่นประไพ
MISS ARPHRON CHUENPAPAI
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#70 5437972 ยังไม่ระบุ
นาย อาทิตย์ กระภูฤทธิ์
MR. ARTHIT KRAPOOHRIT
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#71 5437973 ยังไม่ระบุ
น.ส. ภัทราภรณ์ สมศรี
MISS PATTRAPORN SOMSRI
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#72 5437974 ยังไม่ระบุ
น.ส. วิชยาภา เอี่ยมสว่าง
MISS WITCHAYAPHA EIAMSAWANG
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#73 6008021 ยังไม่ระบุ
นางสาว ญาดา ทับทิม
Miss -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#74 5137909 2557
พันตำรวจตรีหญิง คัติยา อีวาโนวิช
- -
ปริญญาเอก
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขา: โภชนาการสาธารณสุข หลักสูตรนานาชาติ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#75 5236151 2557
นางสาว เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์
- -
ปริญญาเอก
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขา: โภชนาการสาธารณสุข หลักสูตรนานาชาติ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#76 5408005 2557
นางสาว กัลยรัตน์ ศรีวรนันท์
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#77 5408008 2557
นาย กิตติธัช จารุวัฒน์
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#78 5408013 2557
นางสาว จารุเนตร เพ็ชรชู
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#79 5408019 2557
นางสาว ชฎาพร หนองขุ่นสาร
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#80 5408027 2557
นางสาว ญาดา เสาโกศล
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#81 5408029 2557
นางสาว ณัชชา ไพศาลนรเสรี
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#82 5408030 2557
นางสาว ณัฐณิชา เย็นสมใจ
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#83 5408031 2557
นางสาว ณัฐธิดา อมรชร
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#84 5408034 2557
นาย ณัฐพัฒน์ ทองนิ่ม
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#85 5408036 2557
นางสาว ณิชาภัทร เพ็ชร์อินทร์
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#86 5408037 2557
นาย ดิเรก สุขเกษม
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#87 5408038 2557
นางสาว ทรงพร คำคม
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#88 5408039 2557
นางสาว ทิพยาภรณ์ ประใจ
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#89 5408040 2557
นาย ธนวรรธน์ นิธิวิวรรธน์
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#90 5408041 2557
นาย ธนวัฒน์ ชาชิโย
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#91 5408046 2557
นางสาว นภาพร แช่มเชียง
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#92 5408050 2557
นางสาว นวรัตน์ จิตติเรืองเกียรติ
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#93 5408054 2557
นางสาว นิสริน มาหะมะ
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#94 5408055 2557
นางสาว นัจกร จานเงิน
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#95 5408055 2557
นาย ปฐวี เสวกวรรณ์
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#96 5408063 2557
นางสาว ปรียาภรณ์ สอนเจริญ
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#97 5408068 2557
นางสาว ไปรยา แก้วจันทรานนท์
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#98 5408070 2557
นาย พงษ์สวัสดิ์ สิทธินานุกูล
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#99 5408073 2557
นางสาว พรพรรณ สุขบุญ
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#100 5408076 2557
นางสาว พิชญา ธราพร
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#101 5408077 2557
นางสาว พิมพ์พิศา ชินธเนศ
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#102 5408078 2557
นางสาว เพชรนัน ตระกูลพานิช
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#103 5408080 2557
นางสาว ฟารีดา อุพัมมา
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาแะการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#104 5408081 2557
นางสาว ภัทร์ณัชญ์ภา ณัฐพันธุ์ไพศิษฎ์
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#105 5408084 2557
นางสาว ภารวี กุศลินกุล
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#106 5408085 2557
นาย ภาสกร ตะเภาพงษ์
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#107 5408088 2557
นาย ศักราช ชาเนตร
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตบัณฑิต
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#108 5408088 2557
นางสาว มยุรี เหลืองวิลัย
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตบัณฑิต
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#109 5408089 2557
นางสาว มัลลิกา ปารมีกาศ
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#110 5408092 2557
นางสาว เมธาวี ไมตรี
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#111 5408102 2557
นางสาว วิภาภรณ์ สุขสวัสดิ์
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#112 5408105 2557
นางสาว วิสมนทิพย์ ถิ่นทวี
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#113 5408110 2557
นาย ศัศวัต พุฒพินิจ
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#114 5408111 2557
นางสาว ศิรดา ปัญคิวจณาณ์
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#115 54081114 2557
นางสาว ศุภรานันท์ เฉลิมวัน
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#116 54081114 2557
นางสาว ศุภรานันท์ เฉลิมวัน
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#117 5408113 2557
นางสาว ศิริรัตน์ ขุนดำ
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#118 5408116 2557
นาย สดายุ เหมทานนท์
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#119 5408121 2557
นางสาว สุจารี อินทรสันติ
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#120 5408123 2557
นาย สุทธิพงษ์ วงษ์อำนวย
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#121 5408134 2557
นางสาว อัจฉรา ศรีสมบุญ
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#122 5408136 2557
นางสาว อาภาภัค พยัตตพงษ์
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#123 5408223 2557
นาย ชัยธวัช สง่าเมือง
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#124 5498002 2557
นางสาว กรรณิกา อดุลย์ผดุงศักดิ์
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#125 4936013 2555
- - -
Mister Le Ngoc Cua
ปริญญาเอก
นานาชาติ
สาขา: โภชนาการสาธารณสุข
ภาควิชาโภชนวิทยา
#126 5118010 2555
นางสาว ศุภาณัฐ สุนทรนนท์
MISS SUPANAT SOONTORNNON
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#127 5208029 2555
นางสาว จุฑาทิพย์ จี้รัตน์
MISS JUTHATHIP JEERAT
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#128 5208054 2555
นางสาว พัชราภรณ์ คูเลิศ
MISS PATCHARAPORN KULERD
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#129 5208063 2555
นางสาว เยาวลักษณ์ รูปปัทม์
MISS YAOWALAK ROOPPAT
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#130 5208067 2555
นางสาว วัลภา ส่วนแสวง
MISS WALAPA SUANSAWANG
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#131 5208069 2555
นางสาว ศรีวรรณ ทองแพง
MISS SRIWAN THONGPAENG
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#132 5208081 2555
นางสาว อรอนงค์ จันทร์บาง
MISS ONANONG JANBANG
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#133 5208084 2555
นางสาว พนิตตา เกียรติขจร
MISS PANITTA KAIDKHACHONRAT
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#134 5208085 2555
นางสาว ยุวภา เจริญตา
MISS YUWAPA CHAROENTA
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#135 5208088 2555
นาย กัณฑพงศ์ ศรีชัยศุภกิจ
Mister Kantaphong Srichaisupakit
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#136 5208089 2555
นางสาว กิตติมา ไวยศิลป์
MISS KITTIMA WAIYASIL
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#137 5208092 2555
นางสาว ขวัญฤดี ขวัญคุ้ม
MISS KHUANRUEDEE KHUANKUM
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#138 5208095 2555
นางสาว จันทร์จิรา โพธิ์สัตย์
MISS CHANCHIRA PHOSAT
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#139 5208096 2555
นางสาว จารวี ทบลม
MISS JARAWEE THOBLOM
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#140 5208099 2555
นางสาว จุรีพร หอมสวัสดิ์
MISS JUREEPORN HOMSAWAT
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#141 5208101 2555
นางสาว ณัชชา ไพศาลนรเสรี
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#142 5208101 2555
นางสาว ภัทรานิษฐ์ ก้อนจันทร์เทศ
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#143 5208101 2555
นางสาว ชเนตตี เกาะน้ำใส
MISS CHANETTI KOANAMSAI
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#144 5208104 2555
นางสาว ชุติมณฑน์ ชัยชวลิต
Miss Chutimon Chaichawalit
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาตร์)
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#145 5208105 2555
นางสาว ชุติมา คำศรี
MISS CHUTIMA KAMSRI
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#146 5208111 2555
นาย สุรชัย สังข์งาม
Mr. SURACHAI SANGNGARM
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#147 5208111 2555
นางสาว ธนพร ลุนชัยศรี
MISS Thanapohn Lunchaisri
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#148 5208116 2555
นางสาว สุณิสา ช่วยอักษร
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#149 5208116 2555
นางสาว เบญจมาภรณ์ ผึ้งรวง
MISS BANCHAMAPHON PHUENGRUANG
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#150 5208121 2555
นางสาว พรทิพย์ ชินวงศ์
MISS PORNTHIP CHINNAWONG
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#151 5208124 2555
นางสาว พูนศรี ไชยทองเครือ
MISS POONSRI CHAITHONGKRUA
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#152 5208125 2555
นางสาว เพียงเพชร บรมเจตน์
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#153 5208126 2555
นางสาว แพรวพรรณ เขียวไกร
MISS PRAEOPAN KHIEWKRAI
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#154 5208129 2555
นางสาว ภัทราภรณ์ ทรวงแสวง
MISS PATTRAPORN SUONGSAWEANG
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#155 5208135 2555
นางสาว เรือนทิพย์ พูลทวี
MISS RUENTIP POOLTHAWEE
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#156 5208137 2555
นางสาว วชิราภรณ์ ภู่ตระกูล
MISS WACHIRAPORN POOTRAKUL
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#157 5208138 2555
นางสาว วรัญญา พงษ์ไพบูลย์
MISS WARANYA PONGPAIBOON
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#158 5208139 2555
นางสาว วรัญญา วงศ์วานิช
MISS WARANYA WONGWANICH
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#159 5208150 2555
นาง จินตนา ปะกิระนัง
- -
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#160 5208150 2555
นางสาว วิวรรณ ศรีวิศาล
MISS VIVAN SRIVISAL
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
ภาควิชาโภชนวิทยา
#161 5208153 2555
นางสาว ศิริวิมล พฤฒิพานิช
MISS SIRIWIMON PRUTTIANICH
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#162 5208158 2555
นางสาว สุชานุช ไหมละเอียด
MISS SUCHANUCH MAILA-EAD
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#163 5208165 2555
นางสาว อัมภิกา ประวัติวงษ์
MISS UMPIKA PRAWATWONG
ยังไม่ระบุระดับการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#164 5037034 2554
น.ส. สุวีรา สกุลวงษ์
MISS SUVEERA SAKULVONG
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#165 5037616 2554
น.ส. ณฐกมล ผดาเวช
MISS NATHAKAMON PADAWECH
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#166 5137435 2554
น.ส. ยศสินี หัวดง
MISS YOTSINEE HUADONG
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#167 5137436 2554
น.ส. สกาวรัตน์ ภู่ศรี
MISS SAKAWRUT POOSRI
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#168 5137437 2554
น.ส. เสาวณีย์ ขวานเพชร
MISS SAOWANEE KWANPETCH
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#169 5137439 2554
น.ส. เหมือนแพร รัตนศิริ
MISS MUANPARE RATTANASIRI
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#170 4736273 2553
น.ส. คนึงนิตย์ เอ็มรัตน์
MISS KANUENGNIT EMRAT
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#171 4736582 2553
นางสาว สุรัสวดี เที่ยงวิบูลย์วงศ์
SURUCHSAWADEE THIENGWIBOONWONG
ปริญญาเอก
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขา: โภชนาการสาธารณสุข
ภาควิชาโภชนวิทยา
#172 4936275 2553
น.ส. ชนิดา ฤทธิ์คำรพ
MISS CHANIDA RITCOMROP
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#173 5037033 2553
น.ส. อารียา กูโน
MISS AREEYA KUNO
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#174 5037035 2553
น.ส. ศิริมะโน ชูศรี
MISS SIRIMANO CHUSRI
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#175 5037037 2553
น.ส. สันม่า หะยีหมัด
MISS SANMA HAYEEMAD
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#176 5136347 2553
น.ส. ธิดารัตน์ คูประสิทธิ์รัตน์
MISS THIDARAT CUPRASITRUT
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#177 4736261 2552
น.ส. สุวรรณา ลิ้มเจริญชัย
MISS SUWANNA LIMCHAROENCHAI
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#178 4736262 2552
น.ส. ขนิษฐา เทพประสิทธิ์
MISS KHANITTA THEPPRASIT
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#179 4836056 2552
น.ส. ลักษณิน รุ่งตระกูล
MISS LAKSANIN RUNGTRAKUN
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#180 4936270 2552
นาง วีรยา โสติประวัติ
MRS. VEERAYA SOTIPRAWAT
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#181 4936271 2552
น.ส. นฤมล เวชจักรเวร
MISS Naruemon Watchjakwane
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#182 4936272 2552
น.ส. มญชุภา กลิ่นสุคนธ์
MISS Monchupa Klinsukon
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#183 4936273 2552
น.ส. มนฤดี โชคประจักษ์ชัด
MISS Monrudee Chokprajakchad
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#184 4937477 2552
น.ส. เจนจิรา เล็กอุทัย
MISS JENJIRA LEKUTAI
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#185 4937478 2552
น.ส. วรัชญา เอกปริญญารักษ์
MISS WARATCHAYA EKPRARINYARAK
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#186 4937479 2552
น.ส. ปาลีรัฐ คงมาชีพ
MISS PALEERATH KONGMACHEEP
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#187 4937480 2552
น.ส. รสชรินทร์ ศิริเวิน
MISS ROSCHARIN SIRIWOEN
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#188 4937481 2552
น.ส. สุชารัตน์ วัชระศิริบรรลือ
MISS Sucharat Watcharasiribunlue
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#189 4937482 2552
น.ส. อรุณวดี ทองบุญ
MISS ARUNWADEE THONGBOON
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#190 5037031 2552
น.ส. ศศิธร บุญสุข
MISS SASITORN BOONSOOK
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#191 5037032 2552
น.ส. วนิตา ลีลาจรัสกุล
MISS WANITA LEELAJARATKOON
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#192 5037038 2552
น.ส. มนัสนันท์ หยกสกุล
MISS MANATSANAN YOKSAKUN
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#193 5037614 2552
น.ส. ชลันธร เศวตวงศ์
MISS CHALUNTORN SAWETAVONG
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#194 4636760 2551
น.ส. สิริกัญญา โตรักษา
MISS SIRIKUNYA TORUGSA
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#195 4636764 2551
น.ส. อรนุช อุดมประสิทธิ์
MISS ORANUCH UDOMPRASIT
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#196 4637339 2551
น.ส. นิตยา นิมิตรพรสุโข
MISS NITTAYA NIMITPORNSUKO
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#197 4736265 2551
น.ส. สุธีรา สัตย์ซื่อ
MISS SUTHEERA SATSUE
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#198 4836052 2551
น.ส. การ์ตูน เพ็งพรม
MISS KARTOON PENGPROM
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#199 4836062 2551
น.ส. ณัฐพิมณฑ์ ภิรมย์เมือง
MISS NUTTAPIMON BHIROMMUANG
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#200 4636765 2550
พ.ต.ต.หญิง คัติยา อีวาโนวิช
POL.MAJ. KATIYA IVANOVITCH
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#201 4637340 2550
น.ส. นันทวดี สาริกานนท์
MISS NUNTAWADEE SARIGANONT
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#202 4736270 2550
น.ส. จีระภา คล้ายเพชร
MISS JEERAPA KHLAIPHET
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#203 4736271 2550
น.ส. เพ็ญนภา ฤทธิ์วงศ์
MISS PENNAPA RITWONG
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#204 4836051 2550
น.ส. สุภาวดี สุนทรวราลักษณ์
MISS SUPAWADEE SUNTHONWARALUK
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#205 4836054 2550
นาย ธนกฤต ธนทัตธนากูล
MR. THANAKIT THANATADTHANAKUL
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#206 4836055 2550
น.ส. ปิยวดี สัมมาเพ็ชร์
MISS PIYAWADEE SAMMARPHET
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#207 4836058 2550
นาง สุจิตรา สุมนนอก
MRS. SUJITRA SUMONNORK
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#208 4836060 2550
น.ส. วรปรียา ตามวงศ์วาน
MISS WORRAPREEYA TAMWONGWAN
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#209 4836065 2550
น.ส. ศิริกมล ธารไพฑูรย์
MISS SIRIKAMON THANPITOOL
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#210 4636758 2549
น.ส. ชลธิชา แตงประวัติ
MISS CHOLTICHA TANGPRAWAT
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#211 4736266 2549
น.ส. อาภรณ์พรรค์ โพธิ์ยวง
MISS ARPORNPAN POYOUNG
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#212 2546
นางสาว ปรียาภรณ์ ใจตรง
Miss Preeyaporn jaitrong
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#213 2546
นางสาว สุธาทิพย์ ศีลบุตร
Miss Sutatip Seelabutra
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#214 2546
นางสาว สิริวิมล
Miss Siriwimon
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#215 2546
นางสาว กมลทิพย์ อัตภูมิสุวรรณ์
Miss Kamontip attapumsuwan
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#216 2546
นางสาว มลฤดี อ่อนน้อม
Miss Monrudee Onnom
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#217 2546
นางสาว ยศพร พลายโถ
Miss Yossaporn Plaitho
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#218 2546
นางสาว สุภิญญา ธีรฐิติธรรม
Miss Supinya Teerathititam
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#219 2546
นางสาว วินัญญา มงคลธารณ์
Miss Winanya Mongkonthan
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#220 2546
นางสาว นวรัตน์ รังสรรค์ค์สมบัติ
Miss Nawarat rungsunsombut
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#221 2546
นางสาว ปรียา หมวดหลู
Miss Preeya Hmadhlu
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#222 2546
นางสาว ธรารัตน์ ศรีเชย
Miss Thararat Seechery
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#223 2546
นาย วิริยะ กิติกุล
Mr. Wiriya Kitikul
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#224 2546
นาย สิริพล ณีวงค์
Mr. Siriphol Neewong
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#225 2546
นางสาว สุภาวดี ริวัฒนา
Miss Supawadee Riwattana
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#226 2546
นางสาว พาฝัน ฝึกหัด
Miss Pafun Fuckhud
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#227 2546
นางสาว กัลป์ยานี สันติเวสน์รัตน์
Miss Kanyanee Suntiwesrat
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#228 2546
นาย ธวัชชัย สวัสดิ์คำ
Mr. Thawatchai Sawatkham
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#229 2545
นาย เกียรติศักดิ์ ลาภะสัมปัน
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#230 2545
นางสาว ปุณณาณี สัมภวะผล
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#231 2545
นางสาว สุกัญญา วสันตดิลก
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#232 2545
นางสาว นันทรัตน์ จาริก
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#233 2545
นางสาว สุมน นนาพูลสิน
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#234 2545
นางสาว ไพลิน อนุเสถียร
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#235 2545
นางสาว ศุภศิริ เลิศสถิตธนกร
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#236 2545
นางสาว พิสุทธินี เกวียนวงษ์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#237 2545
นางสาว นวพร เทียมสุวรรณ
ปริญญาโท
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#238 2545
นางสาว ระพีวรรณ ศรีจันดารี
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#239 2545
นางสาว นิภา ณ ชาตรี
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#240 2545
นางสาว นฤกรณ์ เวณัธม์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#241 2545
นางสาว พัตรภรณ์ พนัสชัย
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#242 2545
อาจารย์ กมล ไชยสิทธิ์
Lecturer Kamon Chaiyasit
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#243 2545
นาย อิศรา อนันตสมบูรณ์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#244 2544
นางสาว จรัสศรี สังข์เสือ
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#245 2544
นาย มูฮำมัดนาวารี อูเซ็ง
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#246 2544
นางสาว กัลป์ยารัตน์ โรจน์สวัสดิ์สุข
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#247 2544
นาย อภิลักษณ์ สุขาเขิน
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#248 2544
นาย เจตน์ หงษา
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#249 2544
นาย จิรศักดิ์ ศิริฐานนท์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#250 2544
นางสาว พรเพ็ญ อภิธรรมพิทักษ์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#251 2544
นางสาว ธิติมา เคยนา
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#252 2544
นางสาว ศิริรัตน์ โยอินทร์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#253 2544
นางสาว สุภาวดี ศรีนวล
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#254 2544
นาย แซนูดิง แปแนะ
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#255 2544
นาย เมฆสุวรรณ ไชยขาว
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#256 2544
นางสาว วริษา ทานัน
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#257 2544
นางสาว กิติมา ชัยวัฒนานนท์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#258 2544
นางสาว มนิดา รักสกุล
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#259 2544
นางสาว สุรีพร สว่างชาติ
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#260 2544
นางสาว กนกวรรณ ชุ้นสกุล
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#261 2544
นาย นพพงศ์ หิรัญวดี
Mr. Noppong Hirunwadee
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#262 2544
นาย โอภาส ล้วนประจักษ์แจ้ง
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#263 2544
นางสาว สุชาดา เดชวงษา
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#264 2544
นางสาว ทานตะวัน คเชนทร์ชัย
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#265 2544
นางสาว นิตยา มาลีลัย
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#266 2544
นาย ยุทธภูมิ พูนน้อย
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#267 2544
นาย ธีระ ดีสวัสดิ์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#268 2544
นางสาว นิพพิชฌน์ เตปันวงศ์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#269 2544
นาย ชญานิน ด้วงวิเศษ
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#270 2544
นางสาว สิริณภัทร มิกราช
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#271 2544
นาย วิรุท นนสุรัตน์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#272 2544
นางสาว รพีพร พลอำไพ
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#273 2543
นางสาว สุปราณี ฟูทิพย์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#274 2543
นางสาว ดาวรุ่ง คุณวุฒิคุณากร
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#275 2543
ร.อ.หญิง พัลลภา สันถวไมตรี ร.น.
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#276 2542
นางสาว มินตรา วุฒิคุณ
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#277 2542
นางสาว ณัฐา พัฒนากูล
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#278 2542
นางสาว ฉัตรภา หัตถโกศล
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#279 2542
นางสาว สวรินทร์ นกเกษม
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#280 2542
นางสาว ชัญญา กมลรัตนกุล
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#281 2542
นางสาว อุไรวรรณ เชื้อทอง
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#282 2542
นางสาว อนุสรา หมั่นเที่ยง
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#283 2542
นาย ดำรงค์ ยิ้มปรั่ง
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#284 2542
นางสาว วาสนา ปาปะตัง
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#285 2542
นางสาว ปราณี ทองสุข
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#286 2542
นางสาว วชิราวุฒิ ผิวบาง
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#287 2542
นางสาว วีรา ปิ่นแก้ว
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#288 2542
นางสาว ดวงพร สาโมทย์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#289 2542
นางสาว จิรนันท์ ช่วยจันทร์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#290 2542
นาย มงคล ดวงแก้ว
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#291 2542
นางสาว ดาริณี นารีเปน
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#292 2542
นาย วชิรพันธ์ ชัยนนถี
Mr. Wachirapun Chainontee
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#293 2542
นางสาว เสาวลักษณ์ ศุภผล
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#294 2542
นางสาว รัชนีกร รัตนวิจิตรกุล
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#295 2542
นางสาว ปราณี อุสุพันธ์
Mrs. Pranee Usupan
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#296 2542
นางสาว นฤมล นุศาสตร์เลิศ
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#297 2542
นางสาว ธีราพร ปฏิเวชวิทูร
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#298 2542
นางสาว รุ่งทิพย์ สัมฤทธิ์โสภาค
Miss. Rungtip Sumritsopak
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#299 2542
นาย ชริน บุยะเดช
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#300 2542
นางสาว สุธาทิพย์ วัฒนะพนาลัย
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#301 2542
คุณ กฤตพร ทองสุข
GRITTAPORN THONGSOOK
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#302 2542
นาย ภานุกิจ กันหาจันทร์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#303 2542
นางสาว ศศินี พลแก้ว
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#304 2542
นางสาว กัลยารัตน์ โรจน์สวัสดิ์สุข
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#305 2542
นางสาว ดวงใจ สายศร
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#306 2542
นาย รุ่งโรจน์ ปอสูงเนิน
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#307 2542
นางสาว รัตนาภรณ์ ขัดทรายขาว
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#308 2542
นางสาว นิตยา มาลีลัย
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#309 2542
นางสาว อุปมา ฉายากุล
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#310 2542
นาย รุ่งโรจน์ ปอสูงเนิน
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#311 2542
นางสาว บังเอิญ ทองมอญ
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#312 2542
นางสาว รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย
Miss. Rungnapa Pongkiachai
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#313 2542
นาย วีกิจ เลิศสุขุมาภิรมย์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#314 2542
นางสาว ศิริพร ศรีขันธ์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#315 2542
นางสาว อ้อยทิพย์ สมานรส
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#316 2542
นาย วีกิจ เลิศสุขุมาภิรมย์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#317 2541
นางสาว ราตรี แซ่ตั้ง
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#318 2541
นางสาว ไรหนาบ ราษฎร์นิยม
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#319 2541
นางสาว เพชรรุ่ง เทียบทอง
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#320 2541
นาง ธิติมา ปฏิพิมพาคม (ชุนปรีชา)
Mrs. Titima Patipimpakom
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#321 2541
นาย จักรกฤษณ์ วงศ์ลังกา
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#322 2541
นางสาว เบญจมาศ บำรุงกรณ์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#323 2541
นางสาว กุลธิดา วรรณภีร์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#324 2541
นางสาว ศิริมา องอาจมณีรัตน์
Miss. Sirima Ongartmaneerat
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#325 2541
นางสาว ฐิติพร กำลังเสือ
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#326 2541
นางสาว สุชาดา แจ่มกระจ่าง
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#327 2541
นางสาว สุกัญญา เเสงพยุง
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#328 2541
นางสาว ธัญลักษณ์ โมราษฎร์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา
#329 2541
นางสาว อรอนงค์ พรมไพสน
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: อาหารและโภชนาการ
ภาควิชาโภชนวิทยา
#330 2541
นางสาว วิราวรรณ ตั้งสิทธิสาคร
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา: โภชนวิทยา
ภาควิชาโภชนวิทยา