คุณสามารถ ค้นหาข้อมูล งานสาธารณสุข, และข้อมูลต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ โดยกรอกข้อมูลภายในช่อง และกด "ค้นหา"


‹ กลับหน้าหลักภาวะโลกร้อน........ภาวะการณ์โรคร้าย


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์ ดร. อุษา เล็กอุทัย
หน่วยงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

Tags : ภาวะโลกร้อน


08/10/2555 11:49:36


จริยธรรมการวิจัย


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์ วงเดือน ปั้นดี
หน่วยงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

Tags : ภาคปริสิตฯ


18/12/2555 16:44:15


อีกหนึ่งทางเลือก การประหยัดกระดาษในที่ทำงาน


ผู้จัดทำ : อ.ทวี สายวิชัย
หน่วยงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

Tags : ภาคปริสิตฯ


18/12/2555 16:46:14


ตัวชี้วัดหลักของการปฏิบัติงาน
Key Performance Indicators (KPIs)


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์ ดร. พักตร์พิมล มหรรณพ
หน่วยงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

Tags : ภาคปริสิตฯ


18/12/2555 16:48:52


Public Health Emergency Response to Tsunami 2004: I. Effective Resource Management of Incident Command System for the Triad Interplay


ผู้จัดทำ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์
หน่วยงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

Tags : ภาคปริสิตฯ


18/12/2555 16:51:26


Molecular Diagnosis and Monitoring of Benzimidazole Susceptibility of Human Filariids
Molecular Diagnosis and Monitoring of Benzimidazole Susceptibility of Human Filariids

Molecular Diagnosis


ผู้จัดทำ : ผศ.อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์
หน่วยงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

Tags : Molecular Diagnosis and Monitoring of Benzimidazole


20/06/2555 17:28:12


ปาราสิตสาธารณสุข
PUBLIC HEALTH PARASITOLOGY

ปาราสิตสาธารณสุข

ผู้จัดทำ : ธงชัย ปภัสราทร, บุญเยี่ยม เกียรติวุฒิ, อุดมพร จุลฤกษ์, องุ่น เกียรติวุฒิ, ประสงค์ เต็มเจริญ, ศรี ศรีนพคุณ, จิรพล วิบูลย์วัฒน์, สุวพันธ์ เจียรนัย, สมเกียรติ วงศฺทางสวัสดิ์, จิระศักดิ์ โรจนาเปรมสุข, อุษา เล็กอุทัย, พักตร์พิมล มหรรณพ
หน่วยงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

Tags : ปาราสิตวิทยา, สาธารณสุข


0000-00-00 13:41:34


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


Inhibition of HMGB1 Translocation by Green Tea Extract in Rats Exposed to Environmental Tobacco Somke
Inhibition of HMGB1 Translocation by Green Tea Extract in Rats Exposed to Environmental Tobacco Somke

อาหารและโภชาการ, สิ่งแวดล้อม

ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.ทวี สายวิชัย
หน่วยงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

Tags : Inhibition of HMGB1, Translocation by Green Tea


15/09/2554 13:54:45


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


Plasmodium gallinaceum: Specifically Recognized Antigents by Infected Sera
Plasmodium gallinaceum: Specifically Recognized Antigents by Infected Sera

ปรสิตวิทยา

ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.ทวี สายวิชัย
หน่วยงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

Tags : Plasmodium gallinaceum


0000-00-00 14:10:45


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


Malaria-associated rubber plantations in Thailand
Malaria-associated rubber plantations in Thailand

Tropical Medicine/Infectious Diseases

ผู้จัดทำ : ผศ.อดิศักดิ์ ภูมิรัตน์
หน่วยงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

Tags : malaria


28/11/2555 14:25:05


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้© Copyright คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล All Rights Reserved.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543