คุณสามารถ ค้นหาข้อมูล งานสาธารณสุข, และข้อมูลต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ โดยกรอกข้อมูลภายในช่อง และกด "ค้นหา"


‹ กลับหน้าหลักโครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน


ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช
หน่วยงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

Tags : การควบคุมยาสูบ


18/04/2557 16:37:03


การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังอำนาจในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ชุมชนท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


ผู้จัดทำ : มณีวรรณ ไวกสิกรณ์, พัชราภา ล้วนโค, มนูญ พูลทรัพย์, ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์, พิสมัย จารุชวลิต
หน่วยงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

Tags : ผู้ป่วยเบาหวาน, การเสริมพลังอำนาจ


07/07/2556 15:26:06


ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี


ผู้จัดทำ : มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์, สุทธิรัตน์ ธีระวิวัฒน์
หน่วยงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

Tags : วิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้, เทคนิค โค-ออฟ โค-ออฟ, เทคนิคกลุ่มสืบเสาะหาความรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ


07/07/2556 15:26:38


ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ : แนวทางการดำเนินงานในงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ


ผู้จัดทำ : สุปรียา ตันสกุล
หน่วยงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

Tags : งานสุขศึกษา, ส่งเสริมสุขภาพ


07/07/2556 15:36:07


พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ควบคุมน้ำหนักของบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี
Food Supplement Consumption Behavior for Weight Control of Public Health Personnel in Ratchaburi Province


ผู้จัดทำ : ศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิช, มณฑา เก่งการพานิช
หน่วยงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

Tags : FOOD SUPPLEMENT, CONSUMPTION BEHAVIOR, WEIGHT CONTROL


07/07/2556 15:39:16


ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันไข้หวัดนก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
The Effectiveness of a Community Participatory Learning Program for Avian Influenza Prevention, Mueang District, Nakhonsawan Province


ผู้จัดทำ :
หน่วยงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

Tags : COMMUNITY PARTICIPATORY LEARNING, Avian Influenza


07/07/2556 15:42:37


ผลของการใช้มาตรการทางกฏหมายในการควบคุมพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดลพบุรี
The Effect of Alcohol Beverage Control Regulation on Alcohol Consumption Among Youth, Lopburi Province


ผู้จัดทำ : ชยภรณ์ บุญเรืองศักด์, มณฑา เก่งการพานิช,
หน่วยงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

Tags : Alcohol beverage control regulation, Alcohol consumption,


07/07/2556 18:08:43


พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกำลังพล กองทัพบก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Health–Promoting Behavior Among the Royal Thai Army Under Quality of Life Development Project


ผู้จัดทำ : ร้อยเอกหญิง ภัทริดา เอกบรรณสิงห์, ธราดล เก่งการพานิช, มณฑา เก่งการพานิช, พันเอก เอกกมล สินหนัง
หน่วยงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

Tags : พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ, คุณภาพชีวิต, กองทัพบก


07/07/2556 18:12:01


กระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพในนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
Observational Learning by Modeling on Dental Health Care Behaviors Among Primary School Students in Khoksrisuphan District, Sakonnakhon Province


ผู้จัดทำ : ตุ๋ย ยังน้อย, จักรกฤษณ์ พลราชม, ธราดล เก่งการพานิช, สุปรียา ตันสกุล
หน่วยงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

Tags : พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพม นักเรียนชั้นประถมศึกษา, โปรแกรมทันตสุขศึกษา, ตัวแบบ, กระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกต


07/07/2556 18:19:42


ผลการใช้กระบวนการกลุ่มในการส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
Effectiveness of Group Process for Promoting Motorcycle Helmet Using Among Senior High School Sstudents of Watpleng District Rajchaburi Province


ผู้จัดทำ : มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์, กนกวรรณ บริสุทธิ์, นิรัตน์ อิมามี, ธราดล เก่งการพานิช
หน่วยงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

Tags : Group Process, Motorcycle Accident, Helmet Using


07/07/2556 18:19:15© Copyright คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล All Rights Reserved.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543