คุณสามารถ ค้นหาข้อมูล งานสาธารณสุข, และข้อมูลต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ โดยกรอกข้อมูลภายในช่อง และกด "ค้นหา"


‹ กลับหน้าหลักผู้สูงอายุกับความสุขในการเลี้ยงหลาน

ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยของสำนักงานสถิติแห่งชาติปีพ.ศ.2550 ที่ชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.8 ในปีพ.ศ.2537 เป็นร้อยละ9.4 ในปีพ.ศ.2545 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.7ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั่วประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 จำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 7.5 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ11.8 ของประชากรทั้งหมด โดยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของเพศชายเท่ากับ 69.5ปี และเพศหญิง76.3 ปี และเมื่ออายุ 60 ปีจะมีโอกาสอยู่ต่อไปอีกประมาณ 20 ปี


ผู้จัดทำ : รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว

Tags : ผู้สูงอายุ


08/06/2556 10:15:03


Capacity building of mothers on promoting infant devlopment

ผู้จัดทำ : Sutham Nanthamongkolchai, Sumalee Singhaniyom, Wichien Thongnop, Sirikul Isaranurug
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว

Tags : capacity Building, Infant Development


20/06/2556 11:46:39


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


Successful Ageing: A case study of Rayong Province, Thailand


ผู้จัดทำ : วิริณธิ์ กิตติพิชัย
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว

Tags : นักเรียนหญิง การดื่มสุรา ทิศทางกับบรรทัดฐาน


20/06/2556 18:08:38


นักเรียนหญิงกับการดื่มสุรา: ทิศทางกับบรรทัดฐานที่เปลี่ยนไป


ผู้จัดทำ : วิริณธิ์ กิตติพิชัย
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว

Tags : นักเรียนหญิง ดื่มสุรา แอลกอฮอล์


20/06/2556 18:03:18


การประเมินสุขภาพวัยทำงาน
Health Assessment of Working-age Person


ผู้จัดทำ : ชุติชัย มาแจ้ง, พูลสุข ช่วยทอง
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว

Tags : การประเมินสุขภาพ วัยทำงาน


20/06/2556 10:17:59


จุลสารข่าวครอบครัวและการพัฒนา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔
Family and Development Newsletter


ผู้จัดทำ : ภาควิชาอนามัยครอบครัว
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว

Tags : วันแม่แห่งชาติ, จุลสาร


20/06/2556 10:17:25


จุลสารข่าวครอบครัวและการพัฒนา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓
Family and Development Newsletter


ผู้จัดทำ : ภาควิชาอนามัยครอบครัว
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว

Tags : เมษายน, จุลสารข่าว


20/06/2556 10:14:04


การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อป้องกันความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร


ผู้จัดทำ : ปิยะธิดา ขจรชัยกุล, วิริณธิ์ กิตติพิชัย, จรวยพร สุภาพร, กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว

Tags : -


20/06/2556 00:44:09


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
Factors Related to Computer Game Addiction among Elementary School Students


ผู้จัดทำ : รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว

Tags : elementary school students, inclination of friends, selfesteem, computer game addiction


20/06/2556 16:05:21


พฤติกรรมการบริโภคและความพึงพอใจในการใช้โรงอาหาร: กรณีศึกษาโรงอาหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Consumption Behavior and Satisfaction in the Canteen : A Case Study of the Faculty of Public Health, Mahidol University


ผู้จัดทำ : Supat Chaiyakul, Piyatida Khajornchaikul
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว

Tags : โภชนาการ, โรงอาหาร, ความพึงพอใจ, พฤติกรรมการบริโภค


20/06/2556 16:02:17© Copyright คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล All Rights Reserved.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543