คุณสามารถ ค้นหาข้อมูล งานสาธารณสุข, และข้อมูลต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ โดยกรอกข้อมูลภายในช่อง และกด "ค้นหา"


‹ กลับหน้าหลักโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย

ประเทศไทย ได้ใช้ระบบการเฝ้าระวังโรคมะเร็งโดยใช้ทะเบียนมะเร็งประชากรในแต่ละภาคของ ประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา ด้วยการสนับสนุนขององค์กรวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer: IARC) ในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่และลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น ภาคกลางที่กรุงเทพ และภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา จากข้อมูลในแต่ละภาคนี้ ได้นำมาคำนวณเพื่อคาดประมาณภาพรวมการเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทย โดยได้รายงานสถิติโรคมะเร็งในประเทศไทย โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติทุกช่วง 3 ปี ในหนังสือชื่อ Cancer in Thailand เล่มแรกเป็นช่วงปี พ.ศ. 2531-2534 และเล่มท้ายสุดเป็นเล่มที่ 3 รายงานระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2538-2540

ผู้จัดทำ : เครือข่ายข่าวสารโรคมะเร็งไทย
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน

Tags : มะเร็ง


05/09/2548 10:33:28


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามการพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ

หากจะเปรียบการฝึกภาคสนาม 6 สัปดาห์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเสมือนพิธีกรรมเจิมขวัญบัณฑิตใหม่ ที่เทียบเคียงได้กับแนวคิดทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับพิธีกรรม Rite de Passage ที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ที่เป็นพิธีกรรมที่สมาชิกในสังคมนั้นจัดขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงการก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม (Status) เช่น พิธีกรรมของชนเผ่าสำหรับคนที่เข้าสู่วัยเจริญพันธ์ หรือวัยรุ่น พิธี Baptism หรือ Bat Mitzvah ของชาวยิว ฯลฯ


ผู้จัดทำ : รศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุล
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน

Tags : -


20/12/2555 15:49:46


การเล่มเกมกับการบริโภคอาหารในวัยรุ่น


ผู้จัดทำ : รศ ดร. นัยนา บุญทวียุวัฒน์
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน

Tags : -


20/12/2555 15:49:20


Roles of Parents in Preventing Dental Caries in the Primary Dentition Among Preschool Children in Thailand


ผู้จัดทำ : Tonmukayakul U., Boonthum A, Narksawat K Associate
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน

Tags : -


20/12/2555 15:48:31


Association between nutritional status and dental caries in permanent dentition among primary schoolchildren aged 12-14 years


ผู้จัดทำ : Boonthum A., Tonmukayakul U, Narksawat K
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน

Tags : -


20/12/2555 15:48:03


Multidimensional Indicators of Healthy Women in Reproductive Age


ผู้จัดทำ :
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน

Tags : -


20/12/2555 15:47:34


TEMPORAL PATTERNS AND A DISEASE FORECASTING MODEL OF DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN JAKARTA BASED ON 10 YEARS OF SURVEILLANCE DATA
TEMPORAL PATTERNS AND A DISEASE FORECASTING MODEL OF DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN JAKARTA BASED ON 10 YEARS OF SURVEILLANCE DATA


ผู้จัดทำ : Monika S Sitepu1, 2, Jaranit Kaewkungwal2, 5, Nathanej Luplerdlop2, Ngamphol Soonthornworasiri2, Tassanee Silawan3, Supawadee Poungsombat4 and Saranath Lawpoolsri2, 5
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน

Tags : -


22/04/2556 15:45:43


RISK FACTORS FOR HYPERTENSION AMONG RURAL THAIS
RISK FACTORS FOR HYPERTENSION AMONG RURAL THAIS

RISK FACTORS FOR HYPERTENSION AMONG RURAL THAIS


ผู้จัดทำ : and Bunshuyar Chaweewon, Pacheun Oranut, Silawan Tassanee, Lwin MM Klin
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน

Tags : ,


20/06/2556 15:46:59


Roles of parents in Preventing Dental Caries in the Primary Dentition Among Preschool Children in Thailand
Roles of parents in Preventing Dental Caries in the Primary Dentition Among Preschool Children in Thailand


ผู้จัดทำ : Kulaya Narksawat, DDS, MPH, Angsana Boonthum, MSc, and Utsana Tonmukayakul, DDS, MPH
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน

Tags : -


20/06/2556 20:12:42


Spatio-temporal patterns of malaria infection in Bhutan: a country embarking on malaria
Spatio-temporal patterns of malaria infection in Bhutan: a country embarking on malaria


ผู้จัดทำ : Kinley Wangdi, Jaranit Kaewkungwal, Pratap Singhasivanon, Tassanee Silawan, Saranath Lawpoolsri
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน

Tags : -


20/06/2556 20:35:51© Copyright คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล All Rights Reserved.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543