คุณสามารถ ค้นหาข้อมูล งานสาธารณสุข, และข้อมูลต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ โดยกรอกข้อมูลภายในช่อง และกด "ค้นหา"


‹ กลับหน้าหลักปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำงานด้านจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิต

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขในสาขาต่างๆอัน เป็นประโยชน์ต่อนักสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป และเพื่อเป็นสื่อข่าวสาร และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้านสาธารณสุขและการแพทย์


ผู้จัดทำ : สุนีย์ ละกำปั่น, สุรินธร กลัมพากร, อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์
หน่วยงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

Tags : สิ่งแวดล้อม, สาธารณสุข, วารสาร


02/08/2555 15:49:36


การประยุกต์แบบแผนการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ในการลดภาวะไขมันในเลือดของกำลังพล กองทัพเรือ
An Application Of Pender’ s Health Promotion Model For Reduction Of Serum Cholesterol Among The Royal Thai Navy

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขในสาขาต่างๆอัน เป็นประโยชน์ต่อนักสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป และเพื่อเป็นสื่อข่าวสาร และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้านสาธารณสุขและการแพทย์


ผู้จัดทำ : แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ, เรวดี จงสุวัฒน์, เปรมใจ สุขศิริ, สุนีย์ ละกำปั่น
หน่วยงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

Tags : ภาวะไขมันในเลือด, แบบแผนการส่งเสริมสุขภาพ, กำลังพล กองทัพเรือ


22/04/2556 16:06:32


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิงในระบบการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร


ผู้จัดทำ : คณานิตย์ แสงหิรัญ วันเพ็ญ แก้วปาน อาภาพร เผ่าวัฒนา ดุสิต สุจิรารัตน์
หน่วยงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

Tags : การศึกษานอกโรงเรียน, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


22/04/2556 09:00:17


อาการระบบทางเดินหายใจและสมรรถนะปอดของผู้รับงานผ้ามาทำที่บ้าน:กรณีศึกษาชุมชนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Respiratory Symptom and Pulmonary Function of Home Based Garment Workers:A Case Study in Bansang Community, Bangpa-in Distrct, Phra Nakhon Si Ayitthaya Province

http://phpn.ph.mahidol.ac.th/Journal/index.html


ผู้จัดทำ : ศตกมล ประสงค์วัฒนา, สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ, อรสา พันธ์ภักดี, สุรินธร กลัมพากร
หน่วยงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

Tags : สมรรถภาพปอด, ผู้รับงานผ้ามาทำที่บ้าน, อาการระบบทางเดินหายใจ


29/04/2556 16:44:54


การดูแลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
Guideline for Child Abuse Care

http://phpn.ph.mahidol.ac.th/Journal/index.html


ผู้จัดทำ : นฤมล เอื้อมณีกูล
หน่วยงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

Tags : การดูแลเด็ก, การช่วยเหลือเด็ก, ผลกระทบจากความรุนแรง


29/04/2556 16:52:36


ผลของการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

http://phpn.ph.mahidol.ac.th/Journal/index.html


ผู้จัดทำ : ศิริพร สมบูรณ์, ทัศนีย์ รวิวรกุล, สุรินธร กลัมพากร, วันเพ็ญ แก้วปาน
หน่วยงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

Tags : พฤติกรรมการป้องกันอันตราย, แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ, การมีส่วนร่วมของชุมชน, สารเคมีกำจัดศัตรูพืช, เกษตรกร


30/04/2556 10:18:36


ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ18-34ปี)
Factors Affecting Self-Care Behaviors in Early Adult Hood With Type 2 Diabetes (Age 8-34 Years)

http://phpn.ph.mahidol.ac.th/Journal/index.html


ผู้จัดทำ : นริศา โพธิอาศน์, ทัศนีย์ รวิวรกุล, สมพร กันทรดุษฏี-เตรียมชัยศรี, ดุสิต สุจิรารัตน์
หน่วยงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

Tags : พฤติกรรมการดูแลตนเอง, ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2, วัยผู้ใหญ่ตอนต้น


30/04/2556 11:02:29


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามแนวคิดการดูแลระดับปฐมภูมิ สำหรับโรคหลอดเลือดของหัวใจของพยาบาลสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

http://phpn.ph.mahidol.ac.th/Journal/index.html


ผู้จัดทำ : ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา, สุดฤทัย เรืองฤทธิ์, สุนีย์ ละกำปั่น
หน่วยงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

Tags : การดูแลระดับปฐมภูมิ, โรคหลอดเลือดของหัวใจ, พยาบาลสาธารณสุข


30/04/2556 17:05:22


ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้ดูแลหลักต่อการดูแลเด็กป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาววัยก่อนเรียนที่บ้าน

http://phpn.ph.mahidol.ac.th/Journal/index.html


ผู้จัดทำ : ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา, ร.ท.หญิงหงสรถ ทรัพย์ชูกุล, สุรินธร กลัมพากร, วีณา เที่ยงธรรม
หน่วยงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

Tags : ชุมชน, บทบาทของพยาบาลสาธารณสุข, โรคหลอดเลือดสมอง, ปัจจัยทำนาย


30/04/2556 17:15:05


ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของพยาบาลสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนเขตภาคกลาง
Predictors of Public Health Nurses Health Status in The Central Region of Thailand

http://phpn.ph.mahidol.ac.th/Journal/index.html


ผู้จัดทำ : ประภัสสร รื่นภิรมย์, วีณา เที่ยงธรรม, สุรินธร กลัมพากร
หน่วยงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

Tags : ปัจจัยทำนาย, ภาวะสุขภาพ, พยาบาลสาธารสุข, ศูนย์สุขภาพชุมชน


02/05/2556 11:16:50© Copyright คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล All Rights Reserved.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543