คุณสามารถ ค้นหาข้อมูล งานสาธารณสุข, และข้อมูลต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ โดยกรอกข้อมูลภายในช่อง และกด "ค้นหา"


‹ กลับหน้าหลักคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนทุกตำแหน่ง

ผู้จัดทำ : นายชัยยะ ขลังธรรมเนียม, นางนภาพร ม่วงสกุล
หน่วยงาน : งานบริหารทรัพยากรบุคคล

Tags : PA


22/04/2556 15:46:19


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


pa4


ผู้จัดทำ :
หน่วยงาน : งานบริหารทรัพยากรบุคคล

Tags : pa4


22/04/2556 15:12:18© Copyright คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล All Rights Reserved.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543