คุณสามารถ ค้นหาข้อมูล งานสาธารณสุข, และข้อมูลต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ โดยกรอกข้อมูลภายในช่อง และกด "ค้นหา"


‹ กลับหน้าหลักการพัฒนาวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ


ผู้จัดทำ :
หน่วยงาน : งานวิจัยและวิชาการ

Tags : พัฒนา, วิจัย


08/10/2555 11:52:45


KA&KM : RC&T ครั้งที่1/2013 “มิตินวัตกรรมวิจัยสาธารณสุขและสุขภาพ”

Knowledge Management (KM) and Knowledge Asset (KA) RESEARCH CARE&TALK (RC&T) ครั้งที่ 1/2556 เรื่อง “มิตินวัตกรรมวิจัยสาธารณสุขและสุขภาพ” วิทยากรรับเชิญ: ดร.กาญจนา ปานุราช จาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.30-13.30 น.


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์พักตร์พิมล มหรรณพ เป็นผู้เรียบเรียงและสรุปถอดบทเรียน
หน่วยงาน : งานวิจัยและวิชาการ

Tags : Knowledge Management (KM), Knowledge Asset (KA)


28/07/2557 16:08:56


KA&KM : RC&T ครั้งพิเศษ1/2013 “การประเมินภาระงานวิชาการและวิจัย”

Knowledge Management (KM) and Knowledge Asset (KA) RESEARCH CARE&TALK (RC&T) ครั้งพิเศษ 1/2556 เรื่อง “การประเมินภาระงานวิชาการและวิจัย” วิทยากรรับเชิญ: อาจารย์ ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 11.30-13.30 น.


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์พักตร์พิมล มหรรณพ เป็นผู้เรียบเรียงและสรุปถอดบทเรียน
หน่วยงาน : งานวิจัยและวิชาการ

Tags : Knowledge Asset (KA), Knowledge Management (KM)


28/07/2557 16:10:19


KA&KM : RC&T ครั้งที่2/2013

Knowledge Management (KM) and Knowledge Asset (KA) RESEARCH CARE&TALK (RC&T) ครั้งที่2/2556 เรื่อง “EndNote ตัวช่วยวิจัย” วิทยากรรับเชิญ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 11.30-13.30 น.


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์พักตร์พิมล มหรรณพ เป็นผู้เรียบเรียงและสรุปถอดบทเรียน
หน่วยงาน : งานวิจัยและวิชาการ

Tags : Knowledge Asset (KA), Knowledge Management (KM)


28/07/2557 16:11:14


KA&KM : RC&T ครั้งที่3/2013 “Health Policy Research and Health Technology Assessment Research”

Knowledge Management (KM) and Knowledge Asset (KA) RESEARCH CARE&TALK (RC&T) ครั้งที่3/2556 เรื่อง “Health Policy Research and Health Technology Assessment Research” วิทยากรรับเชิญ: ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 11.30-13.30 น.


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์พักตร์พิมล มหรรณพ เป็นผู้เรียบเรียงและสรุปถอดบทเรียน
หน่วยงาน : งานวิจัยและวิชาการ

Tags : Knowledge Asset (KA), Knowledge Management (KM)


28/07/2557 16:12:00


KA&KM : RC&T ครั้งที่4/2013 “การสนับสนุนการขอทุนวิจัยต่างประเทศ (MU:SURF)”

Knowledge Management (KM) and Knowledge Asset (KA) RESEARCH CARE&TALK (RC&T) ครั้งที่4/2556 เรื่อง “การสนับสนุนการขอทุนวิจัยต่างประเทศ (MU:SURF)” วิทยากรรับเชิญ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และที่ปรึกษา หน่วยสนับสนุนการขอทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.30-13.30 น.


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์พักตร์พิมล มหรรณพ เป็นผู้เรียบเรียงและสรุปถอดบทเรียน
หน่วยงาน : งานวิจัยและวิชาการ

Tags : Knowledge Management (KM), Knowledge Asset (KA)


28/07/2557 16:12:44


KA&KM : RC&T ครั้งที่5/2013 “Mahidol University Press (MU Press): การสนับสนุนการพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ”

Knowledge Management (KM) and Knowledge Asset (KA) RESEARCH CARE&TALK (RC&T) ครั้งที่5/2556 เรื่อง “Mahidol University Press (MU Press): การสนับสนุนการพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ” วิทยากรรับเชิญ: รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รักษาการแทนผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 11.30-13.30 น.


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์พักตร์พิมล มหรรณพ เป็นผู้เรียบเรียงและสรุปถอดบทเรียน
หน่วยงาน : งานวิจัยและวิชาการ

Tags : Knowledge Management (KM), Knowledge Asset (KA)


28/07/2557 16:15:47


KA&KM : RC&T ครั้งที่6/2013 “ตัวชี้วัดคุณภาพวารสาร และการเลือกวารสารตีพิมพ์”

Knowledge Management (KM) and Knowledge Asset (KA) RESEARCH CARE&TALK (RC&T) ครั้งที่6/2556 เรื่อง “ตัวชี้วัดคุณภาพวารสาร และการเลือกวารสารตีพิมพ์” วิทยากรรับเชิญ: นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 11.30-14.30 น.


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์พักตร์พิมล มหรรณพ เป็นผู้เรียบเรียงและสรุปถอดบทเรียน
หน่วยงาน : งานวิจัยและวิชาการ

Tags : Knowledge Asset (KA), Knowledge Management (KM)


28/07/2557 16:16:20


KA&KM : สัมมนานวัตกรรมการศึกษาและความรู้สู่วิจัย ครั้งที่1/2013 เรื่อง “นวัตกรรมการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีนวัตกรรม”

Knowledge Management (KM) and Knowledge Asset (KA) สัมมนานวัตกรรมการศึกษาและความรู้สู่วิจัย ครั้งที่1/2556 เรื่อง “นวัตกรรมการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีนวัตกรรม” วิทยากรรับเชิญ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 12.45 – 16.15 น.


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์พักตร์พิมล มหรรณพ เป็นผู้เรียบเรียงและสรุปถอดบทเรียน
หน่วยงาน : งานวิจัยและวิชาการ

Tags : Knowledge Management (KM), Knowledge Asset (KA)


28/07/2557 16:17:30


KA&KM : สัมมนานวัตกรรมการศึกษาและความรู้สู่วิจัย ครั้งที่2/2013 “วิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาการสอน”

Knowledge Management (KM) and Knowledge Asset (KA) สัมมนานวัตกรรมการศึกษาและความรู้สู่วิจัย ครั้งที่1/2556 เรื่อง “วิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาการสอน” วิทยากรรับเชิญ: ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น.


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์พักตร์พิมล มหรรณพ เป็นผู้เรียบเรียงและสรุปถอดบทเรียน
หน่วยงาน : งานวิจัยและวิชาการ

Tags : Knowledge Management (KM), Knowledge Asset (KA)


28/07/2557 15:45:43© Copyright คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล All Rights Reserved.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543