คุณสามารถ ค้นหาข้อมูล งานสาธารณสุข, และข้อมูลต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ โดยกรอกข้อมูลภายในช่อง และกด "ค้นหา"


‹ กลับหน้าหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ข้าวกล้องสินเหล็ก
Development of Sinlek Brow Rice Cookie

ผู้จัดทำ : ดรัญพร เชื้อดวงผุย, วรารัตน์ ลาสุขัง, อมรรัตน์ มีเครือรอด, ฉัตรภา หัตถโกศล, พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
หน่วยงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา

Tags : -


24/04/2556 11:43:48


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


ผลของไคโตซานต่อการยืดอายุการเก็บรักษาขนมลูกชุบ
Effect of Chitosan on Shelf-life Extension of Lookchup

ผู้จัดทำ : ดวงใจ มาลัย, นัทธ์ชนัน ยศปินตา, อกนิฎฐา พูนชัย, อมรรัตน์ บุญศรี
หน่วยงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา

Tags : -


24/04/2556 11:23:55


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


Effect of malva nut gum (purified and crude), sodium chloride and phosphate on cooking, texture, colour, rheology and microstructure of different chicken meat batters

ผู้จัดทำ : S. Barbut a; P. Somboonpanyakul b; M. Quinton a; A. Smith a
หน่วยงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา

Tags : ,


24/04/2556 12:06:00


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


Malva nut gum. (Part I): Extraction and physicochemical characterization

ผู้จัดทำ : P. Jantawat a, S. Barbut c, W. Cui b, *, Q. Wang b, P. Somboonpanyakul a
หน่วยงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา

Tags : ,


24/04/2556 12:05:51


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


Textural and sensory quality of poultry meat batter containing malva nut gum, salt and phosphate

ผู้จัดทำ : Ninnart Chinprahasta, Pantipa Jantawata, , Shai Barbutb, Promluck Somboonpanyakula
หน่วยงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา

Tags : ,


24/04/2556 12:05:42


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


Effect of Crude Malva Nut Gum and Phosphate on Yield, Texture, Color, and Microstructure of Emulsified Chicken Meat Batter

ผู้จัดทำ : S. Barbut*1 and P. Somboonpanyakul† *
หน่วยงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา

Tags : ,


24/04/2556 12:05:30


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


การศึกษาเบื้องต้นของแป้งธัญพืช 5 ชนิดเพื่อใช้ผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนม
Preliminary Study of Using 5 Cereal Flours for Imitation Milk Production

ผู้จัดทำ : อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล, สุภัทร์ ไชยกุล
หน่วยงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา

Tags : ,


24/04/2556 11:58:54


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ของฟลาวร์และสตาร์ชจากเมล็ดสำรอง
Comparison of Physico-chemical Properties of Flour and Starch from Malva Nut Seeds

ผู้จัดทำ : วรัชญา เอกปริญญารักษ์ 1 และ พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล1
หน่วยงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา

Tags : ,


24/04/2556 12:01:20


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


การสกัดและองค์ประกอบทางเคมีของกัมจากเมล็ดสำรอง
Extraction and Chemical Compositions of Gum from Malva Nut Seeds

ผู้จัดทำ : มญชุภา กลิ่นสุคนธ์1 พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล1 และ ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์2
หน่วยงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา

Tags : ,


24/04/2556 12:03:16


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


การใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบ ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในประเทศไทย

ผู้จัดทำ : จีรนันท์ แกล้วกล้า และคณะ
หน่วยงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา

Tags : ,


24/04/2556 17:21:40


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้© Copyright คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล All Rights Reserved.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543