คุณสามารถ ค้นหาข้อมูล งานสาธารณสุข, และข้อมูลต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ โดยกรอกข้อมูลภายในช่อง และกด "ค้นหา"


‹ กลับหน้าหลักโรคพิษสุนัขบ้า ภัยร้ายที่ยังต้องเฝ้าระวัง

โรคกลัวน้ำ หรือ โรคพิษสุนัขบ้า ยังคงเป็นโรคติดต่อร้ายแรงระหว่างสัตว์และคนที่มีความรุนแรงสูง และเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้กว่า 55,000 ราย และประมาณร้อยละ 90 ของผู้เสียชีวิต เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย แอฟริกาและและอเมริกาใต้ ถ้าพิจารณาเฉพาะประเทศไทย ยังคงพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ทุกปี (ปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต จำนวน 15 ราย) จากข้อมูลของกรมปศุสัตว์ มีมาตรการที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดจากประเทศไทยภายใน 10 ปี ซึ่งสอดคล้องกับแผนรณรงค์เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าโดยความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ที่ได้ตั้งเป้าหมายให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากโลกภายในปี พ.ศ.2563


ผู้จัดทำ : รศ.น.สพ.ดร.วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร
หน่วยงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา

Tags : โรคพิษสุนัขบ้า


08/10/2555 15:35:14


บทความจากดอยตุง


ผู้จัดทำ : รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์
หน่วยงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา

Tags : ภาคระบาดฯ


18/12/2555 15:34:10


หลักการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก


ผู้จัดทำ : อ.นสพ.ดร.กฤษฏา ใจชื่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา

Tags : ภาคระบาดฯ


18/12/2555 16:17:48


RISK FACTORS FOR MALARIA INFECTION AMONG RUBBER TAPPERS LIVING IN A MALARIA CONTROL PROGRAM AREA IN SOUTHERN THAILAND


ผู้จัดทำ : Pichitpong Soontornpipit, Adisak Bhumiratana, Chukiat Viwatwongkasem, Warunnee Wongklang, Pratana Satitvipawee, Sarika Pattanasin, Sutthi Jareinpituk
หน่วยงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา

Tags : rubber plantation, malaria, risk, insecticide-treated net (ITN), long-lasting insecticidal net (LLIN), farming hut, Thailand


20/12/2555 16:04:58


ALCOHOL CONSUMPTION PATTERNS AMONG VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL THAILAND


ผู้จัดทำ : Wisit Chaveepojnkamjorn.
หน่วยงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา

Tags : central Thailand, vocational school students, alcohol consumption patterns


20/12/2555 16:27:40


Consequences and Associated Factors of Youth Gambling


ผู้จัดทำ : Sangthong R, Wichaidit W, Tipayamongkholgul M, Viwatwongkasem C, Apinuntavech S
หน่วยงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา

Tags : gamble, pathological gambling, youth, consequence


20/12/2555 11:46:36


PANDEMIC INFLUENZA H1N1 2009 IN THAILAND


ผู้จัดทำ : Iamsirithaworn S., Akarasewi P, Pan-ngum W, Coker R, Coker R, Cooper B, Meeyai A
หน่วยงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา

Tags : Thailand., H1N1, Reproduction number, pandemic, influenza


20/12/2555 11:34:59


ESSENTIAL EPIDEMIOLOGY MECHANISMS UNDERPINNING THE TRANSMISSION DYNAMICS OF SEASONAL INFLUENZA


ผู้จัดทำ : Meeyai A, Cauchemez S, Frase C, Truscott J, Hinsley W, Donnelly CA, Ghani A, Ferguson N
หน่วยงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา

Tags : seasonal influenza; multiple strains; model comparison


20/12/2555 10:43:52


Asbestos Exposure among Mitering Workers.


ผู้จัดทำ : Chaikittiporn C, Sripaiboonkij P, Musigapong P, Phanprasit W, Sujirarat D
หน่วยงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา

Tags : Exposure, Construction, Mitering, Cement sheets, Asbestos


20/12/2555 10:26:24


The Urinary Cotinine and Serum 25 Hydroxyvitamin D Levels in Male Smokers


ผู้จัดทำ : Prapin Tharpoophasiam, Dusit Sujirarat, Suttinun Chantanakul, Pornpimol Kongtip, Thanawan Buacharoen
หน่วยงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา

Tags : High-performance liquid chromatography, Smokers, Urinary cotinine, Serum 25 hydroxyvitamin D


20/12/2555 15:10:11© Copyright คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล All Rights Reserved.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543