คุณสามารถ ค้นหาข้อมูล งานสาธารณสุข, และข้อมูลต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ โดยกรอกข้อมูลภายในช่อง และกด "ค้นหา"


‹ กลับหน้าหลักโครงการวิเคราะห์ผลงานการศึกษาและหาความต้องการเนื้อหาหลักสูตรชีวสถิติ


ผู้จัดทำ : รศ.เพียงจันทร์ โรจนวิภาต, อ.ศุภชัย แสงรัตนกุล, รศ.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม, ผศ.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร, รศ.ฉวีวรรณ บุญสุยา, อ.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ, รศ.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี, รศ.เดชาวุธ นิตยสุทธิ, ผศ.สุมาลี สิงหนิยม, อ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย, น.ส.ปุณณภา ระวานนท์, นายมงคล อักโข, นางโศรดา เผือกจิตต์, นางสุจินต์ เสือนาค, น.ส.เกษรินทร์ ศิริชวนจันทร์
หน่วยงาน : ภาควิชาชีวสถิติ

Tags : วิเคราะห์ผลงานการศึกษา, หาความต้องการเนื้อหา, ชีวสถิติ


18/06/2556 14:51:12


การทดลองทางคลินิก (Clinical Trial)
Clinical Trial

งานทดลองเกี่ยวกับยา(Clinical Trial)


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์ เพียงจันทร์ โรจนวิภาต (Assoc.Prof. Piangchan Rojanavipart)
หน่วยงาน : ภาควิชาชีวสถิติ

Tags : Clinical Trial, ชีวสถิติ


11/02/2557 14:42:25


อัตราทางสถิติชีพ (Vital Rates)
Vital Rates

Vital Rates


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์ เพียงจันทร์ โรจนวิภาต (Assoc.Prof. Piangchan Rojanavipart)
หน่วยงาน : ภาควิชาชีวสถิติ

Tags : ชีวสถิติ


11/02/2557 14:45:59


การออกแบบกลุ่มตัวอย่าง (Simple design)
Simple design

Simple design


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์ เพียงจันทร์ โรจนวิภาต (Assoc.Prof. Piangchan Rojanavipart)
หน่วยงาน : ภาควิชาชีวสถิติ

Tags : ชีวสถิติ


11/02/2557 14:50:23


Sequential Trial
Sequential Trial

Sequential Trial


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์ เพียงจันทร์ โรจนวิภาต (Assoc.Prof. Piangchan Rojanavipart)
หน่วยงาน : ภาควิชาชีวสถิติ

Tags : ชีวสถิติ


11/02/2557 15:00:31


การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance)
Analysis of Variance

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance)


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์ เพียงจันทร์ โรจนวิภาต (Assoc.Prof. Piangchan Rojanavipart)
หน่วยงาน : ภาควิชาชีวสถิติ

Tags : ชีวสถิติ


11/02/2557 15:03:00


การทดสอบทางชีวภาพ (Bioassay / Biological test)
Bioassay / Biological test / Biological standardization / Biological assay

การทดสอบทางชีวภาพ (Bioassay / Biological test)


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์ เพียงจันทร์ โรจนวิภาต (Assoc.Prof. Piangchan Rojanavipart)
หน่วยงาน : ภาควิชาชีวสถิติ

Tags : ชีวสถิติ


11/02/2557 15:12:36


Biostatistics : Prof. Dr. Dankmar Bohning 20120823
Biostatistics : Prof. Dr. Dankmar Bohning 20120823

Biostatistics : Prof. Dr. Dankmar Bohning 20120823


ผู้จัดทำ : ภาควิชาชีวสถิติ, Assoc. Prof.Piangchan Rojanavipart, Assoc. Prof. Chukiat Viwatwongkasem, Assist. Prof. Nutkamol Chansatitporn
หน่วยงาน : ภาควิชาชีวสถิติ

Tags : Biostatistics, ชีวสถิติ


25/02/2557 09:25:11


การประยุกต์องค์ความรู้ทางชีวสถิติกับการศึกษาชุมชนของนักศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาชีวสถิติ
The Biostaitsic knowledges integration of Master student (Biostaitsics) to Community Health Development Field Training

การประยุกต์องค์ความรู้ทางชีวสถิติกับการศึกษาชุมชนอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีของนักศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาชีวสถิติ


ผู้จัดทำ : อ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย และ รศ.ฉวีวรรณ บุญสุยา
หน่วยงาน : ภาควิชาชีวสถิติ

Tags : การศึกษาชุมชน, ฝึกภาคสนาม, ชีวสถิติ


07/08/2557 17:36:41© Copyright คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล All Rights Reserved.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543