คุณสามารถ ค้นหาข้อมูล งานสาธารณสุข, และข้อมูลต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ โดยกรอกข้อมูลภายในช่อง และกด "ค้นหา"


‹ กลับหน้าหลักการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้ข้อมูลผู้ป่วยก่อนจำหน่ายหอผู้ป่วยสามัญศัลยกรรมหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ. 2549

วารสารบริหารงานสาธารณสุข : Journal of Public Health Administration


ผู้จัดทำ : สุปรีชา ธนะมัย, สมชาติ โตรักษา, จุไรรัตน์ แย้มพลอย, พีระ ครึกครื้นจิตร
หน่วยงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

Tags : วารสาร, สาธารณสุข, โรงพยาบาลราชวิถี


21/06/2556 16:36:12


ครูกับการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

ครูกับการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

ผู้จัดทำ : ศ.กิตติคุณ, ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
หน่วยงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

Tags : วารสาร, ครู, ผลิตบัณฑิต


31/07/2555 10:30:11


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


การพัฒนางานประจำสู่การวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน
A Development of Routine Works to High Efficiency & Sustainable Researches


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์ นพ. สมชาติ โตรักษา
หน่วยงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

Tags : ภาคบริหารฯ


18/12/2555 13:00:10


หลักการบริหารจัดการ
Principle of Management


ผู้จัดทำ : ผศ.พีระ ครึกครื้นจิตร, รศ.ดร.ปิยธิดา ตรีเดช, รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา
หน่วยงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

Tags : การบริหารจัดการ


18/12/2555 16:58:51


คู่มือและเครื่องมือสังเกตและประเมิน


ผู้จัดทำ : รศ. ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ และคณะ
หน่วยงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

Tags : คู่มือประเมิน


08/02/2556 17:03:08


โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย


ผู้จัดทำ : สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

Tags : ชายแดน, ผลกระทบ, สิ่งแวดล้อม, เขตเศรษฐกิจ


22/04/2556 15:44:54


การถอดบทเรียน โครงการประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับข้าราชการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


ผู้จัดทำ : อาจารย์ ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา, รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน, รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
หน่วยงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

Tags : ส่งเสริมสุขภาพ, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, ถอดบทเรียน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


22/04/2556 17:07:51


รายงานภาพรวมผลการประเมิน โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับข้าราชการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


ผู้จัดทำ : อ.ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ, ผศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา, รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน, รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
หน่วยงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

Tags : สำหนังานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ป้องกันโรค, ส่งเสริมสุขภาพ, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม


29/04/2556 15:45:42


รายงานผลการประเมิน โครงการรณรงค์พัฒนาการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยจากโรคหัวใจและหลอดเลือด


ผู้จัดทำ : รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์, รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน, ผศ.ดร.อาภรพร เผ่าวัฒนา, อ.ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ
หน่วยงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

Tags : การสื่อสาร, พฤติกรรมเสี่ยง, การป้องกันโรค, โรคหัวใจ, โรคหลอดเลือด


29/04/2556 16:40:03


รายงานการประเมินผลการป้องกันควบคุมกลุ่มโรคหลอดเลือดเสื่อม
Atherosclerosis Diseases


ผู้จัดทำ : รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ และ คณะ
หน่วยงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

Tags : การประเมิน, การป้องกัน, โรคหลอดเลือดเสื่อม


15/06/2556 15:31:56© Copyright คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล All Rights Reserved.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543