คุณสามารถ ค้นหาข้อมูล งานสาธารณสุข, และข้อมูลต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ โดยกรอกข้อมูลภายในช่อง และกด "ค้นหา"


‹ กลับหน้าหลัก


ชื่อเรื่อง / ชื่อไฟล์ / เนื้อหา

Tag / Keyword
ประเภทข้อมูล :

กลุ่มข้อมูล :

หน่วยงานที่กำกับดูแล :

พ.ศ ที่ตีพิมพ์ :

วันที่พิมพ์ : ถึงวันที่ :
 


ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำงานด้านจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิต

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขในสาขาต่างๆอัน เป็นประโยชน์ต่อนักสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป และเพื่อเป็นสื่อข่าวสาร และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้านสาธารณสุขและการแพทย์


ผู้จัดทำ : สุนีย์ ละกำปั่น, สุรินธร กลัมพากร, อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์
หน่วยงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

Tags : สิ่งแวดล้อม, สาธารณสุข, วารสาร


02/08/2555 15:49:36


การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้ข้อมูลผู้ป่วยก่อนจำหน่ายหอผู้ป่วยสามัญศัลยกรรมหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ. 2549

วารสารบริหารงานสาธารณสุข : Journal of Public Health Administration


ผู้จัดทำ : สุปรีชา ธนะมัย, สมชาติ โตรักษา, จุไรรัตน์ แย้มพลอย, พีระ ครึกครื้นจิตร
หน่วยงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

Tags : วารสาร, สาธารณสุข, โรงพยาบาลราชวิถี


21/06/2556 16:36:12


โรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย

ประเทศไทย ได้ใช้ระบบการเฝ้าระวังโรคมะเร็งโดยใช้ทะเบียนมะเร็งประชากรในแต่ละภาคของ ประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา ด้วยการสนับสนุนขององค์กรวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer: IARC) ในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่และลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น ภาคกลางที่กรุงเทพ และภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา จากข้อมูลในแต่ละภาคนี้ ได้นำมาคำนวณเพื่อคาดประมาณภาพรวมการเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทย โดยได้รายงานสถิติโรคมะเร็งในประเทศไทย โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติทุกช่วง 3 ปี ในหนังสือชื่อ Cancer in Thailand เล่มแรกเป็นช่วงปี พ.ศ. 2531-2534 และเล่มท้ายสุดเป็นเล่มที่ 3 รายงานระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2538-2540

ผู้จัดทำ : เครือข่ายข่าวสารโรคมะเร็งไทย
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน

Tags : มะเร็ง


05/09/2548 10:33:28


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


เทคโนโลยีการบำบัดดินและน้ำที่ปนเปื้อนโลหะหนักโดยใช้พืช

ปัญหาการปนเปื้อนของโลหะหนักในประเทศไทยเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ผู้เขียนจะกล่าวถึงเฉพาะปัญหาของแคดเมียมในประเทศไทย ในปี 2546 มีรายงานการตรวจพบการปนเปื้อนของแคดเมียมในตัวอย่างข้าว ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวและพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอแม่สอดโดย International Water Management Institute (IWMI) พบว่ามีแคดเมียมอยู่ในข้าวในระดับ 0.1-4.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และยังพบว่าร้อยละ 95 ของตัวอย่างเม็ดข้าวที่เก็บมีแคดเมียมโดยเฉลี่ยเกินค่าของ Codex Committee on Food Additives and Contaminants (CCFAC) ซึ่งกำหนดค่าของแคดเมียมไว้ไม่ให้เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และไม่เหมาะสมต่อการส่งออก เหตุการณ์แบบนี้คล้ายคลึงกับกรณีโรค อิไตอิไต ที่เกิดในประเทศญี่ปุ่นเมื่อนานมาแล้ว เราคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นในบ้านเรา จึงควรรีบหาทางแก้ไขปัญหา ผู้เขียนคิดว่า เทคโนโลยีการบำบัดดินและน้ำที่ปนเปื้อนโลหะหนักโดยใช้พืช เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนำมาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เพราะ โลหะหนักมีพิษต่อสิ่งมีชีวิตโดยสะสมในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆในห่วงโซ่อาหาร โลหะหนักมักไม่ถูกทำลายหรือสลายตัวช้ามาก เช่น ตะกั่วสามารถคงสภาวะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ประมาณ 150-5000 ปี (Freidland 1990)


ผู้จัดทำ : รศ.ดวงรัตน์ อินทร
หน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

Tags : เทคโนโลยี, พืช


08/10/2555 11:44:19


โรคพิษสุนัขบ้า ภัยร้ายที่ยังต้องเฝ้าระวัง

โรคกลัวน้ำ หรือ โรคพิษสุนัขบ้า ยังคงเป็นโรคติดต่อร้ายแรงระหว่างสัตว์และคนที่มีความรุนแรงสูง และเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้กว่า 55,000 ราย และประมาณร้อยละ 90 ของผู้เสียชีวิต เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย แอฟริกาและและอเมริกาใต้ ถ้าพิจารณาเฉพาะประเทศไทย ยังคงพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ทุกปี (ปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต จำนวน 15 ราย) จากข้อมูลของกรมปศุสัตว์ มีมาตรการที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดจากประเทศไทยภายใน 10 ปี ซึ่งสอดคล้องกับแผนรณรงค์เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าโดยความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ที่ได้ตั้งเป้าหมายให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากโลกภายในปี พ.ศ.2563


ผู้จัดทำ : รศ.น.สพ.ดร.วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร
หน่วยงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา

Tags : โรคพิษสุนัขบ้า


08/10/2555 15:35:14


ผู้สูงอายุกับความสุขในการเลี้ยงหลาน

ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยของสำนักงานสถิติแห่งชาติปีพ.ศ.2550 ที่ชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.8 ในปีพ.ศ.2537 เป็นร้อยละ9.4 ในปีพ.ศ.2545 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.7ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั่วประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 จำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 7.5 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ11.8 ของประชากรทั้งหมด โดยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของเพศชายเท่ากับ 69.5ปี และเพศหญิง76.3 ปี และเมื่ออายุ 60 ปีจะมีโอกาสอยู่ต่อไปอีกประมาณ 20 ปี


ผู้จัดทำ : รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว

Tags : ผู้สูงอายุ


08/06/2556 10:15:03


ภาวะโลกร้อน........ภาวะการณ์โรคร้าย


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์ ดร. อุษา เล็กอุทัย
หน่วยงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

Tags : ภาวะโลกร้อน


08/10/2555 11:49:36


สภาวะโลกร้อน

ตั้งแต่ต้นปีพุทธศักราช 2550 เป็นต้นมา มีกระแสข่าวเหตุการณ์เกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนหรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกออกมาสู่สาธารณะไม่เว้นแต่ละวัน เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจำนวนมหาศาล นานาอารยะประเทศทั้งหลายต่างรณรงค์เรียกร้องให้ประชาชนร่วมมือช่วยกันลดปริมาณปลดปล่อยระบายก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการหนึ่งของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำนาข้าวอีกด้วย ทั้งๆ ที่การทำนาข้าวถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญของประเทศเพื่อผลิตอาหารสำหรับการดำรงชีพของประชาชนชาวไทย และเพื่อการส่งออกไปขายต่างประเทศ นอกจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศแล้ว ประเทศไทยยังเผชิญกับปัญหาของการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกนำมาใช้เพื่อรองรับการดำรงชีพของประชากร ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และในขณะเดียวกันชุมชนในเขตเมืองก็ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมจากมลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของประชากรในเขตเมืองนั่นเอง ปัญหาสิ่งแวดล้อมยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อสังคมชนบทเปลี่ยนมาเป็นสังคมเมือง อันเป็นผลให้ความหนาแน่นของประชากรเมืองมากขึ้น มีการเผาผลาญทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนระบายทิ้งของเสียออกมาเป็นจำนวนมากด้วย


ผู้จัดทำ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงจินต์ ผลประเสริฐ
หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

Tags : ภาวะโลกร้อน


08/10/2555 16:16:05


Noroviruses in oysters from local markets and oyster farms in Southern Thailand


ผู้จัดทำ : Leera Kittigul, Kannika Pombubpa, Suntharee Sukonthalux, Tippawan Rattanatham, Fuangfa Utrarachkij
หน่วยงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา

Tags : ภาคจุลฯ


19/12/2555 15:53:07


Risk Assessment towards Droplet and Airborne Infections among Ambulance Personnel in a Province of Northeastern Thailand


ผู้จัดทำ : Sirikun Pipitsangjan, Pipat Luksamijarulkul, Dusit Sujirarat, Pisit Vatanasomboon
หน่วยงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา

Tags : ภาคจุลฯ


19/12/2555 15:54:39© Copyright คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล All Rights Reserved.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543