คุณสามารถ ค้นหาข้อมูล งานสาธารณสุข, และข้อมูลต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ โดยกรอกข้อมูลภายในช่อง และกด "ค้นหา"


‹ กลับหน้าหลัก


ชื่อเรื่อง / ชื่อไฟล์ / เนื้อหา

Tag / Keyword
ประเภทข้อมูล :

กลุ่มข้อมูล :

หน่วยงานที่กำกับดูแล :

พ.ศ ที่ตีพิมพ์ :

วันที่พิมพ์ : ถึงวันที่ :
 


ครูกับการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

ครูกับการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

ผู้จัดทำ : ศ.กิตติคุณ, ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
หน่วยงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

Tags : วารสาร, ครู, ผลิตบัณฑิต


31/07/2555 10:30:11


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


การพัฒนาวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ


ผู้จัดทำ :
หน่วยงาน : งานวิจัยและวิชาการ

Tags : พัฒนา, วิจัย


08/10/2555 11:52:45


การพัฒนางานประจำสู่การวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน
A Development of Routine Works to High Efficiency & Sustainable Researches


ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์ นพ. สมชาติ โตรักษา
หน่วยงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

Tags : ภาคบริหารฯ


18/12/2555 13:00:10


หลักการบริหารจัดการ
Principle of Management


ผู้จัดทำ : ผศ.พีระ ครึกครื้นจิตร, รศ.ดร.ปิยธิดา ตรีเดช, รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา
หน่วยงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

Tags : การบริหารจัดการ


18/12/2555 16:58:51


การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามการพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ

หากจะเปรียบการฝึกภาคสนาม 6 สัปดาห์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเสมือนพิธีกรรมเจิมขวัญบัณฑิตใหม่ ที่เทียบเคียงได้กับแนวคิดทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับพิธีกรรม Rite de Passage ที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ที่เป็นพิธีกรรมที่สมาชิกในสังคมนั้นจัดขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงการก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม (Status) เช่น พิธีกรรมของชนเผ่าสำหรับคนที่เข้าสู่วัยเจริญพันธ์ หรือวัยรุ่น พิธี Baptism หรือ Bat Mitzvah ของชาวยิว ฯลฯ


ผู้จัดทำ : รศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุล
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน

Tags : -


20/12/2555 15:49:46


การประเมินสุขภาพวัยทำงาน
Health Assessment of Working-age Person


ผู้จัดทำ : ชุติชัย มาแจ้ง, พูลสุข ช่วยทอง
หน่วยงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว

Tags : การประเมินสุขภาพ วัยทำงาน


20/06/2556 10:17:59


การประยุกต์แบบแผนการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ในการลดภาวะไขมันในเลือดของกำลังพล กองทัพเรือ
An Application Of Pender’ s Health Promotion Model For Reduction Of Serum Cholesterol Among The Royal Thai Navy

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขในสาขาต่างๆอัน เป็นประโยชน์ต่อนักสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป และเพื่อเป็นสื่อข่าวสาร และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้านสาธารณสุขและการแพทย์


ผู้จัดทำ : แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ, เรวดี จงสุวัฒน์, เปรมใจ สุขศิริ, สุนีย์ ละกำปั่น
หน่วยงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

Tags : ภาวะไขมันในเลือด, แบบแผนการส่งเสริมสุขภาพ, กำลังพล กองทัพเรือ


22/04/2556 16:06:32


การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระเบียบสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
Create ebook

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระเบียบสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้จัดทำ : การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระเบียบสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงาน : งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

Tags : อิเล็กทรอนิกส์, การสร้าง


22/04/2556 15:13:30


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
Form

แบบฟรอ์มขอใช้สถานที่


ผู้จัดทำ : สุณิสา
หน่วยงาน : งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

Tags : ขอใช้สถานที่


22/04/2556 15:06:50


คุณภาพอากาศภายในอาคารสาธารณะ


ผู้จัดทำ : รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
หน่วยงาน : ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Tags : คุณภาพอากาศภายในอาคาร


22/04/2556 15:12:36© Copyright คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล All Rights Reserved.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543