คุณสามารถ ค้นหาข้อมูล งานสาธารณสุข, และข้อมูลต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ โดยกรอกข้อมูลภายในช่อง และกด "ค้นหา"


‹ กลับหน้าหลัก


ชื่อเรื่อง / ชื่อไฟล์ / เนื้อหา

Tag / Keyword
ประเภทข้อมูล :

กลุ่มข้อมูล :

หน่วยงานที่กำกับดูแล :

พ.ศ ที่ตีพิมพ์ :

วันที่พิมพ์ : ถึงวันที่ :
 


คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนทุกตำแหน่ง

ผู้จัดทำ : นายชัยยะ ขลังธรรมเนียม, นางนภาพร ม่วงสกุล
หน่วยงาน : งานบริหารทรัพยากรบุคคล

Tags : PA


22/04/2556 15:46:19


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


ข้อตกลงการใช้ระบบ e-office


ผู้จัดทำ :
หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป

Tags : e-office


22/04/2556 15:08:23


วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดการประชุม


ผู้จัดทำ :
หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป

Tags : งานประชุม


22/04/2556 15:15:08


นโยบายสุขภาพกับการบริหารงานสาธารณสุข


ผู้จัดทำ : รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
หน่วยงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

Tags : นโยบายสุขภาพ, การบริหารงานสาธารณสุข


21/04/2557 18:25:02


Organizational Diagnosis of a Regional Medical Sciences Center in Northern Thailand


ผู้จัดทำ : S. Vittayanan, S. Na-Nongkhai, V. Pobkeeree
หน่วยงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

Tags : Thailand, Management, organizational diagnosis


01/04/2558 15:43:48


การจัดกิจกรรมและการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของภาควิชาระบาดวิทยา

รูปภาพการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของภาควิชาระบาดวิทยา


ผู้จัดทำ : ภาควิชาระบาดวิทยา
หน่วยงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา

Tags : รูปภาพการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของภาควิชาระบาดวิทยา


17/04/2558 15:42:47


รายงานสรุปโครงการ การพัฒนาวิจัย และเครือข่ายวิจัยทางจุลชีววิทยาสาธารณสุข (โครงการ PA ปี 2557)

ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์, นางสาวณัฐภัสสร ศรีคง
หน่วยงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา

Tags : โครงการ PA ปี 2557


08/09/2558 16:57:25


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย ปี 2558 (ครั้งที่ 2-58)

ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล, นางสาวณัฐภัสสร ศรีคง
หน่วยงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา

Tags : รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 2-58


08/09/2558 17:06:54


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย ปี 2558 (ครั้งที่ 1-58)

ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล, นางสาวณัฐภัสสร ศรีคง
หน่วยงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา

Tags : รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 1-58


08/09/2558 17:08:06


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้


รายงานการประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2557 (ครั้งที่ 1-57)

ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์, ณัฐภัสสร ศรีคง
หน่วยงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา

Tags : การประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2557 (ครั้งที่ 1-57)


08/09/2558 17:25:43


ข้อมูลนี้ต้องขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลก่อนถึงจะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้© Copyright คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล All Rights Reserved.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543