ค้นหา

คณะผู้บริหาร

คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ chanuantong.tan@mahidol.ac.th
รองคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล leera.kit@mahidol.ac.th
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร รองศาสตราจารย์ธราดล เก่งการพานิช ktharadol@gmail.com
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ ละกำปั่น sunee.lag@mahidol.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ chakrit.hir@mahidol.ac.th
รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ tsilawan@gmail.com
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม angsana.boo@mahidol.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล ajarnpuk@yahoo.com;mathuros.tip @mahidol.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร jutatip.sil@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล promluck.san@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ s_siri4@hotmail.com;sukhontha.sir @mahidol.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย tawee.sai@mahidol.ac.th

 

ภาควิชา
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
Department of Microbiology
02-354-8543, 02-354-8528 6514
ภาควิชาชีวสถิติ
Department of Biostatistics
02-354-8543-49, 02-354-8530 3203
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
Department of Publich Health Administration
02-644-8833, 02-354-8551 2301-2304 ต่อ 191, 192
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
Department of Parasitology and Entomology
02-354-8543-49, 02-644-5130 1208
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
Department of Public Health Nursing
02-354-8543-49, 02-354-8542 3402
ภาควิชาโภชนวิทยา
Department of Nutrition
02-354-8543-49, 02-354-8539 1304
ภาควิชาระบาดวิทยา
Department of Epidemiology
02-354-8541, 02-354-8563 3301
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
Department of Health and Behavioral Sciences
02-354-8553 3604
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
Department of Sanitary Engineering
02-354-8543-49, 02-354-8540 2201
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
Department of Environmental Health Sciences
02-354-8543-49, 02-354-8525 2403
ภาควิชาอนามัยครอบครัว
Department of Family Health
02-354-8543-49, 02-354-8536 1302
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Department of Occupational Health and Safety
02-644-4069-70 ต่อ 102 2601
ภาควิชาอนามัยชุมชน
Department of Community Health

สำนักงานคณบดี
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
งานบริหารทั่วไป
02-354-8543-9 1104, 1112, 1199
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
02-640-9836 1103
งานการคลัง พัสดุ และบริหารสินทรัพย์
02-644-6785, 02-354-8526 1102
งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
02-354-8543-9 5103
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
02-640-9850 1108, 3702
งานวิจัยและวิชาการ
02-354-8543-9 1127, 7404
งานบริหารเครื่องมือกลาง
02-354-8543-9 1334
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
02-640-9835 1126
งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์
02-644-6302, 02-354-8529 1105, 1116
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology
02-644-4867 7305
สำนักงานคณบดี
02-354-8531 1101

ศูนย์ประสานงานวิทยาเขตภูมิภาค
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ
วิทยาเขตอำนาจเจริญ
วิทยาเขตนครสวรรค์

ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
สำนักงานบริการวิชาการฯ (OPHETS)
02-354-8557 5301-4
สำนักงานบริการวิชาการ และธุรกิจสัมพันธ์

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th

เว็บไซต์นี้ทำงานได้ดีบน Google Chrome และ Firefox