ผู้บริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103

เว็บไซต์นี้ทำงานได้ดีบน Google Chrome และ Firefox