ทีมพัฒนาระบบ

ผู้ดูแลข้อมูลระบบ

นางสาว วีณา บุรวิชเกษตรกร
(หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

phwww@mahidol.ac.th


ผู้พัฒนาระบบ

นาย จักรพันธ์ จารุภูมิ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

chakkapan.cha@mahidol.ac.th

แจ้งแก้ไขข้อมูล

ผู้ใช้สามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลมาได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล chakkapan.cha@mahidol.ac.th