รายละเอียด

< กลับหน้าหลัก

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล
English Name Asst. Prof. BUNYARIT PANYAPINYOPOL
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail bunyarit.pan@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
เบอร์ตรง 0-2354-8543-9
ภายใน 2205; 7303
Intraphone I+63-2205; 7303

ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
Ph.D. (Env. Mgt.)
Ph.D. (Env. Mgt.)