รายละเอียด

< กลับหน้าหลัก

ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ ภูษิตา อินทรประสงค์
English Name Assoc. Prof. BHUSITA INTARAPRASONG
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
E-mail bhusita.int@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
เบอร์ตรง 0-2644-8833 ต่อ 106
ภายใน 2301-5 ต่อ 106
Intraphone I+63-2301-5 ต่อ 106

ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
พบ.ด.(การบริหารการพัฒนา)
Ph.D.(Development Administration)
การบริหารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์