รายละเอียด

< กลับหน้าหลัก

ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
English Name Assoc.Prof. Pipat Luksamijarulkul
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
E-mail pipat.luk@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา
เบอร์ตรง 103
ภายใน 6513
Intraphone I+63-6513

ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
วท.ม.
M.Sc. (Public Health)
สาธารณสุขศาสตร์ ม. มหิดล