รายละเอียด

< กลับหน้าหลัก

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาธิป ศีลบุตร
English Name Asst. Prof. Jutatip Dr.Sillabutra
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail jutatip.sil@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาชีวสถิติ
เบอร์ตรง 0 2354 8530
ภายใน 3206
Intraphone

ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
Ph.D.
Ph.D. (Mathematics)
Mathematics Mahidol University