Personel Profile

นาย พีระ ครึกครื้นจิตร     อยู่

English Name Asst. Prof. PEERA KRUGKRUNJIT
กลุ่มบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มย่อยบุคลากร สายวิชาการ
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล peera.kru@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
เบอร์สายตรง 0 2644 8833
เบอร์ภายใน 2301-5 ต่อ 111
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ปริญญาตรี วท.บ. ศึกษาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวสถิติ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
ประสบการณ์การอบรม

1. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)

2. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. Health Policy Research and the Co-ordination of Research Strategies

4. การวิจัยสถาบัน

5. การวางแผนครบวงจร

6. การบริหารโรงพยาบาล

ประสบการณ์วิชาชีพ

1. นักสถิติ ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ

1. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย

2. การประเมินโครงการ / แผนงานด้านสาธารณสุข

ผลงานดุษฎีนิพนธ์