Personel Profile

นาย นพดล มะยมรัฐ     อยู่

English Name Mr. NOPADON MAYOMRAT
กลุ่มบุคลากร ลูกจ้างเงินรายได้
กลุ่มย่อยบุคลากร สนับสนุนช่วยปฏิบัติฯ
ตำแหน่งงาน พนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล nopadon.may@mahidol.ac.th
ส่วนงาน งานบริหารทั่วไป
เบอร์สายตรง 0 2640 9836
เบอร์ภายใน 5204
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ระบุ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา, Thailand
ประสบการณ์การอบรม

? ? ? ? ? ??1. เข้าร่วมซ้อมฝึกอบรมดับเพลิงของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

??????????? 2. เข้าร่วมการฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์สาธารณะของกรมการขนส่งทางบก

ประสบการณ์วิชาชีพ
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์