Personel Profile

นาย คณาทรัพย์ ธวัฒติง     พม.บรรจุใหม่

English Name Mr. KANASAP TAWATTING
กลุ่มบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มย่อยบุคลากร สนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่งงาน นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งด้านบริหารงาน ไม่มี
อีเมล kanasap.taw@mahidol.ac.th
ส่วนงาน ภาควิชาอนามัยครอบครัว
เบอร์สายตรง 0 2354 8536
เบอร์ภายใน 1302
ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน
ประสบการณ์การอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนแผนงานและการประเมินผลโครงการด้านสาธารณสุข" จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ประสบการณ์วิชาชีพ

1วิชาชีพสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย

2วิชาชีพสาธารณสุข โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

3. วิชาชีพสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์