กลับหน้าหลัก

งานบริหารทั่วไป

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว อุไรวรรณ ภู่สันติสัมพันธ์

Miss URAIWAN POOSUNTISUMPUN

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 191

Email: uraiwan.poo@mahidol.ac.th

ศศ.ม.(พัฒนสังคมศาสตร์) (พัฒนสังคมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


นาง เฉลย ศรีวรรัตน์

Mrs. CHALUEY SRIVORARATH

แม่บ้าน

เบอร์ภายใน: 1240

Email:

ประถมศึกษาตอนปลาย (), ร.ร.กรมทหารสื่อสาร

น.ส. ชัชสรัญ สุขสมจิตร์

MISS CHATSARAN SUKSOMCHIT

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 1199

Email: CHATSARAN.SUK@MAHIDOL.AC.TH

ปริญญาตรี (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นาย นพกร นรสิงห์

Mr. NOPPAKORN NORSING

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ภายใน:

Email:

มัธยมศึกษาตอนปลาย (), โรงเรียนวัดดอนศาลา

น.ส. นวพร พานิชเจริญ

MISS NAVAPORN PANICHAROEN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 1111

Email: NAVAPORN.PAN@MAHIDOL.AC.TH

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นาย ปัญญา จิตต์เนื่อง

Mr. PANYA JITNUANG

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ภายใน: 1104

Email:

ประถมศึกษาตอนต้น (),

นาย พิชิต สักใหญ่

Mr. PICHIT SAKYAI

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ภายใน: 5204

Email: PHPSY@MAHIDOL.AC.TH

อนุปริญญา (สังคม), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นาย ภิญโญ กิจผลิต

Mr. PINYO KIGPALIT

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ภายใน: 5204

Email:

มัธยมศึกษาตอนต้น (), โรงเรียนจรัสทิชากร

นาง รัญจวน เดชไทย

Mrs. RUNJUAN DEJTHAI

พนักงานพิมพ์

เบอร์ภายใน: 1199

Email: RUNJUN.DEJ@MAHIDOL.AC.TH

มัธยมศึกษาตอนปลาย (),

นาย รุ่งอรุณ ครองแสนเมือง

Mr. RUNGARUN KRONGSAENMUEANG

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ภายใน:

Email:

มัธยมศึกษาตอนปลาย (), โรงเรียนวัดบ้านกู่ทอง

นาง ลดาวัลย์ เอี่ยมกระสินธุ์

Mrs. LADAWAAN IAMKRASINN

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เบอร์ภายใน: 1199

Email: a

อนุปริญญา (เลขานุการ), ร.ร.สยามธุรกิจ

น.ส. ศิริวรรณ เย็นเปิง

MISS SIRIWAN YENPERNG

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 1104

Email: siriwan.yen@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

น.ส. สายใจ โพธิศัพท์สุข

MISS SAIJAI POTISUBSUK

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 1110

Email: SAIJAI.POT@MAHIDOL. AC.TH

ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นาย สุทธิพงษ์ เผ่าหอม

Mr. SUTTHIPONG PAOHOM

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ภายใน: 5204

Email: DORAEMON1970@LIVE.COM

มัธยมศึกษาตอนปลาย (กำลังศึกษาต่อปริญญาตรี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นาง อุไร กองม่วง

Mrs. URAI KONGMUANG

แม่บ้าน

เบอร์ภายใน: 1240

Email:

ประถมศึกษาตอนต้น (),

นางสาว อุไรวรรณ ภู่สันติสัมพันธ์

Miss URAIWAN POOSUNTISUMPUN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 191

Email: uraiwan.poo@mahidol.ac.th

ศศ.ม.(พัฒนสังคมศาสตร์) (พัฒนสังคมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th