กลับหน้าหลัก

งานบริหารทั่วไป

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว อุไรวรรณ ภู่สันติสัมพันธ์

Miss URAIWAN POOSUNTISUMPUN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้างานบริหารทั่วไป

1104

uraiwan.poo@mahidol.ac.th

นางสาว ชัชสรัญ สุขสมจิตร์

MISS CHATSARAN SUKSOMCHIT

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1199

chatsaran.suk@mahidol.ac.th

นาย นพดล มะยมรัฐ

Mr. NOPADON MAYOMRAT

พนักงานขับรถยนต์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5204

nopadon.may@mahidol.ac.th

นางสาว นวพร พานิชเจริญ

MISS NAVAPORN PANICHAROEN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1111

navaporn.pan@mahidol.ac.th

นาย ภิญโญ กิจผลิต

Mr. PINYO KIGPALIT

พนักงานขับรถยนต์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5204

pinyo.kig@mahidol.ac.th

นาง รัญจวน เดชไทย

Mrs. RUNJUAN DEJTHAI

พนักงานธุรการ ระดับ ส3

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1199

runjun.dej@mahidol.ac.th

นาย รุ่งอรุณ ครองแสนเมือง

Mr. RUNGARUN KRONGSAENMUEANG

พนักงานขับรถยนต์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5204

rungarun.kro@mahidol.ac.th

นาย สุทธิพงษ์ เผ่าหอม

Mr. SUTTHIPONG PAOHOM

พนักงานขับรถยนต์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5204

sutthiphong.pah@mahidol.ac.th

นาย อุซมาน แขวงบู

Mr. OSMAN CWANGBU

นิติกร

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1516

Osman.cwa@mahidol.ac.th

นาง เฉลย ศรีวรรัตน์

Mrs. CHALAEY SRIWORARAT

แม่บ้าน ระดับ บ2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

chaluey.sri@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

นาย นพกร นรสิงห์

Mr. NOPPAKORN NORASING

พนักงานขับรถยนต์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5204

noppakorn.nor@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

นาง นันทิดา ศิริธนานุกูลวงศ์

Mrs. NANTHIDA SIRITHANANUKULWONG

นิติกร

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1806

nanthida.sir@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

นาย ปัญญา จิตต์เนื่อง

Mr. PANYA JITNUANG

พนักงานขับรถยนต์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

panya@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ถึงแก่กรรม

นางสาว พรรณา ฉายาภักดี

Miss PANNA CHAYAPAKDEE

แม่บ้าน

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1240

panna.cha@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

นาย พิชิต สักใหญ่

Mr. PICHIT SAKYAI

พนักงานขับรถยนต์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

PHPSY@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

นาง ลดาวัลย์ เอี่ยมกระสินธุ์

Mrs. LADAWAAN IAMKRASINN

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1199

ladawaan.iak@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

นางสาว ศิริวรรณ เย็นเปิง

MISS SIRIWAN YENPERNG

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

siriwan.yen@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

นาง อุไร กองม่วง

Mrs. URAI KONGMUANG

ยังไม่ระบุ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

urai@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103