กลับหน้าหลัก

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

น.ส. มัลลิกา โสดวิลัย

Miss MULLIKA SODWILAI

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 1515

Email: mullika.sod@mahidol.ac.th

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


นาย เฉลิมมงคล จันทรแขวก

Mr. CHALERMMONGKON CHANKWAG

นักทรัพยากรบุคคล

เบอร์ภายใน: 1103

Email: chalermmongkon.cha@mahidol.ac.th

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นาย ชัยยะ ขลังธรรมเนียม

Mr. CHAIYA KHANGTAMNEAM

นักทรัพยากรบุคคล

เบอร์ภายใน: 1103

Email: chaiya.kha@mahidol.ac.th

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นาง ดวงฤทัย ก้องเกียรติกุล

Mrs DUANGRUTHAI KONGKAITKUL

นักทรัพยากรบุคคล

เบอร์ภายใน: 1103

Email: duangruthai.kon@mahidol.ac.th

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ส. มัลลิกา โสดวิลัย

Miss MULLIKA SODWILAI

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 1515

Email: mullika.sod@mahidol.ac.th

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นาย วรวุฒิ ตรีชั้น

Mr. WORAWOOT TRICHAN

นักทรัพยากรบุคคล

เบอร์ภายใน: 1517

Email: worawoot.tri@mahidol.ac.th

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นาย ศุภกร วรรณจิตร์

Mr. SUBHAKORN WANNAJIT

นิติกร

เบอร์ภายใน: 1123

Email: subhakorn.wan@mahidol.ac.th

นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.ส. สุดาวดี เพ็ชร์ปุ่น

Miss SUDAWADEE PHETPUN

นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์ภายใน: 1517

Email: sudawadee.pet@mahidol.ac.th

บัญชีบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยสยาม

นาย สุพรรณ เจียกรัมย์

Mr. SUPHAN CHIAKRAM

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 2

เบอร์ภายใน: 1103

Email: suphan.jea@mahidol.ac.th

(),

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th