กลับหน้าหลัก

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาย วรวุฒิ ตรีชั้น

Mr. WORAWOOT TRICHAN

นักทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล

1515

worawoot.tri@mahidol.ac.th

นาย เฉลิมมงคล จันทรแขวก

Mr. CHALERMMONGKON CHANKWAG

นักทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1103

chalermmongkon.cha@mahidol.ac.th

นาย ชัยยะ ขลังธรรมเนียม

Mr. CHAIYA KHANGTAMNEAM

นักทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1103

chaiya.kha@mahidol.ac.th

นางสาว ภัทราพร เพ็ชรนิล

Miss PHATTARAPORN PHETNIN

นักทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1517

phattaraporn.phe@mahidol.ac.th

นางสาว วินิตดา ชุติปัญโญ

Miss WINITDA CHUTIPANYO

นักทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1109

winitda.chu@mahidol.ac.th

นางสาว สายใจ โพธิศัพท์สุข

MISS SAIJAI POTISUBSUK

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1103

saijai.pot@mahidol.ac.th

นางสาว สุดาวดี เพ็ชร์ปุ่น

Miss SUDAWADEE PHETPUN

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1517

sudawadee.pet@mahidol.ac.th

นาย สุพรรณ เจียกรัมย์

Mr. SUPHAN JEAKRUM

พนักงานธุรการ ระดับ ส3

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1103

suphan.jea@mahidol.ac.th

นาง ดวงฤทัย ก้องเกียรติกุล

Mrs DUANGRUTHAI KONGKAITKUL

นักทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1103

duangruthai.kon@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

นางสาว มัลลิกา โสดวิลัย

Miss MULLIKA SODWILAI

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1515

mullika.sod@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

นาย ศุภกร วรรณจิตร์

Mr. SUBHAKORN WANNAJIT

นิติกร

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1806

subhakorn.wan@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: โอนย้าย

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103