กลับหน้าหลัก

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

น.ส. มัลลิกา โสดวิลัย

Miss MULLIKA SODWILAI

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 1515

Email: mullika.sod@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (บริหารงานทั่วไป), ม.ราชภัฏสวนสุนันทา


นาย เฉลิมมงคล จันทรแขวก

Mr. CHALERMMONGKON CHANKWAG

นักทรัพยากรบุคคล

เบอร์ภายใน: 1103

Email: chalermmongkon.cha@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตร์), ม.ราชภัฏสวนดุสิต

นาย ชัยยะ ขลังธรรมเนียม

Mr. CHAIYA KHANGTAMNEAM

นักทรัพยากรบุคคล

เบอร์ภายใน: 1103

Email: chaiya.kha@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)), ม.รามคำแหง

นาง ดวงฤทัย ก้องเกียรติกุล

Mrs DUANGRUTHAI KONGKAITKUL

นักทรัพยากรบุคคล

เบอร์ภายใน: 1103

Email: duangruthai.kon@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (สังคมศึกษา), ม.รามคำแหง

น.ส. มัลลิกา โสดวิลัย

Miss MULLIKA SODWILAI

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 1515

Email: mullika.sod@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (บริหารงานทั่วไป), ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

นาย วรวุฒิ ตรีชั้น

Mr. WORAWOOT TRICHAN

นักทรัพยากรบุคคล

เบอร์ภายใน: 1517

Email: worawoot.tri@mahidol.ac.th

ปริญญาโท (การจัดการทั่วไป), ม.รามคำแหง

นาย ศุภกร วรรณจิตร์

Mr. SUBHAKORN WANNAJIT

นิติกร

เบอร์ภายใน: 1123

Email: subhakorn.wan@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์), ม.ธรรมศาสตร์

น.ส. สุดาวดี เพ็ชร์ปุ่น

Miss SUDAWADEE PHETPUN

นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์ภายใน: 1517

Email: sudawadee.pet@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (การบัญชี), ม.สยาม

นาย สุพรรณ เจียกรัมย์

Mr. SUPHAN CHIAKRAM

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 2

เบอร์ภายใน: 1103

Email: suphan.jea@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (สังคมศึกษา), ม.ราชภัฏสวนดุสิต

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th