กลับหน้าหลัก

งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาย สุดสม เริงโอสถ

Mr. SUDSOM REANGOSOT

ช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้างานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

3333

sudsom.rea@mahidol.ac.th

นาย คำรณ อ่อนสุดรักษ์

Mr. CHUMRON ONSUDRAK

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6000

chumron.onu@mahidol.ac.th

นาย จำรัส เปลี่ยนสี

Mr. JUMRUS PLIENSEE

ช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7000

jumrus.pli@mahidol.ac.th

นาย ชัยยศ กันยะบุตร

Mr. CHAIYOUT KANYABUT

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5103

chaiyout.kan@mahidol.ac.th

นาย ธวัชชัย สุนทร

Mr. TAWATCHAI SOONTORN

ช่างเทคนิค

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7000

tawatchai.soo@mahidol.ac.th

นาย ปัญญา อรุณภู่

Mr. PUNYA AROONPOO

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2222,1112

panya.arn@mahidol.ac.th

นาย ภูริเดช พวงมาลัย

Mr. PHURIDECH PUANG-MALAI

ช่างเทคนิค

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7000

phuridech.pun@mahidol.ac.th

นาย มงคล บัวศรี

Mr. MONGKHON BUASRI

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2222,1112

mongkhon.bus@mahidol.ac.th

นาย สมชาย กลีบเมฆ

Mr. SOMCHAI KLEEBMEK

พนักงานสถานที่ ระดับ บ2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6000

somchai.kle@mahidol.ac.th

นาย สุขสันต์ กุศลาธรรม

Mr. SUKSUN KUSLATUM

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2222,1112

suksun.kul@mahidol.ac.th

นาย สุเทพ สิงห์ธรรม

Mr. SUTEP SINGTHUM

ช่างสี ระดับ ช3

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7000

sutep.sin@mahidol.ac.th

นาย สุเมธ พิศโฉม

Mr. SUMET PISCHOM

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2222,1112

sumet.pis@mahidol.ac.th

นาย เอกชัย ถุงเงินโต

Mr. EKACHAI THUNGNGUENTO

ช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

7000

ekachai.thu@mahidol.ac.th

นาย บวรวงค์ หิรัณยเลขา

Mr. BORWONVONG HIRUNYALAYKA

คนสวน ระดับ บ2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6000

borwonvong.hiu@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

นาย ใส กลั่นความดี

Mr. SAI GLaN

ยังไม่ระบุ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

sai.gla@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ถึงแก่กรรม

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103