กลับหน้าหลัก

งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาย สุดสม เริงโอสถ

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 3333

Email: sudsom.rea@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้ากำลัง)), ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


นาย คำรณ อ่อนสุดรักษ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ 2

เบอร์ภายใน: 6000

Email: chumron.onu@mahidol.ac.th

มัธยมศึกษาตอนต้น (ไม่ระบุสาขา), -

นาย จำรัส เปลี่ยนสี

ช่างไฟฟ้า

เบอร์ภายใน: 7000

Email: jumrus.pli@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (บริหารทรัพยากรมนุษย์), ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

นาย ชัยยศ กันยะบุตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 5103

Email: chaiyout.kan@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ (คอมฯ)), ราชภัฏสวนดุสิต

นาย ธวัชชัย สุนทร

ช่างเทคนิค

เบอร์ภายใน: 7000

Email: tawatchai.soo@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม), ราชภัฏพระนคร

นาย บวรวงศ์ หิรัณยเลขา

คนสวน ระดับ บ 2

เบอร์ภายใน: 6000

Email: borwonvong.hiu@mahidol.ac.th

มัธยมศึกษาตอนต้น (ไม่ระบุสาขา), -

นาย ปัญญา อรุณภู่

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ 2

เบอร์ภายใน: 2222

Email: panya.arn@mahidol.ac.th

มัธยมศึกษาตอนต้น (ไม่ระบุสาขา), -

นาย ภูริเดช พวงมาลัย

ช่างเทคนิค

เบอร์ภายใน: 7000

Email: poo2529@hotmail.com

ปวส. (ช่างไฟฟ้ากำลัง), วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น

นาย มงคล บัวศรี

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ภายใน: 2222

Email: mongkhon.bus@mahidol.ac.th

มัธยมศึกษาตอนต้น (ไม่ระบุสาขา), -

นาย สมชาย กลีบเมฆ

พนักงานสถานที่ ระดับ บ 2

เบอร์ภายใน: 6000

Email: somchai.kle@mahidol.ac.th

มัธยมศึกษาตอนต้น (ไม่ระบุสาขา), -

นาย สุขสันต์ กุศลาธรรม

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ภายใน: 2222

Email: suksun.kul@mahidol.ac.th

มัธยมศึกษาตอนต้น (ไม่ระบุสาขา), -

นาย สุดสม เริงโอสถ

ช่างไฟฟ้า

เบอร์ภายใน: 3333

Email: sudsom.rea@mahidol.ac.th

ปริญญาตรี (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้ากำลัง)), ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นาย สุเทพ สิงห์ธรรม

ช่างสี ช3

เบอร์ภายใน: 7000

Email: sutep.sin@mahidol.ac.th

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่ระบุสาขา), -

นาย สุเมธ พิศโฉม

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ภายใน: 2222

Email: sumet.pis@mahidol.ac.th

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่ระบุสาขา), -

นาย เอกชัย ถุงเงินโต

ช่างไฟฟ้า

เบอร์ภายใน: 7000

Email: ekachai.thu@mahidol.ac.th

ปวช. (ช่างไฟฟ้ากำลัง), วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th