กลับหน้าหลัก

ภาควิชาชีวสถิติ

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาย ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม

Assoc. Prof. Dr. CHUKIAT VIWATWONGKASEM

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ

3201

chukiat.viw@mahidol.ac.th

นาง จุฑาธิป ศีลบุตร

Asst. Prof. Dr. JUTATIP SILLABUTRA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3206

jutatip.sil@mahidol.ac.th

นางสาว ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

Asst. Prof. Dr. NATKAMOL CHANSATITPORN

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3202

nutkamol.cha@mahidol.ac.th

นาย ประสงค์ กิติดำรงสุข

Lect. Dr. PRASONG KITIDUMRONGSUK

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3205

prasong.kit@mahidol.ac.th

นาย ปรารถนา สถิตย์วิภาวี

Assoc. Prof. Dr. PRATANA SATITVIPAWEE

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3205

pratana.sat@mahidol.ac.th

นางสาว ปุณณภา ระวานนท์

Miss PUNNAPAR RAWANONT

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3203

punnapar.raw@mahidol.ac.th

นาย พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ

Asst. Prof. Dr. PICHITPONG SOONTORNPIPIT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3201

pichitpong.soo@mahidol.ac.th

นาย มงคล อักโข

Mr. MONGKOL AKKO

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3101

mongkol.akk@mahidol.ac.th

นางสาว วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย

Asst. Prof. Dr. VANVISA SRESUMATCHAI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3201

vanvisa.sre@mahidol.ac.th

นางสาว หทัยกาญจน์ ชูตระกูล

Miss HATHAIKAN CHOOTRAKOOL

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

hathaikan.cho@mahidol.ac.th

นาย ฉัตรชัย ไตรธรรม

Mr. Chatchai Tritham

ผู้ช่วยอาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

chatchai.tri@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ให้ออก

นาง โศรดา เผือกจิตต์

Mrs. SORADA PURKJIT

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3203

sorada.phu@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

นาง สุภาดา ผลิตผลการพิมพ์

Mrs. SUPADA PLITPHONGANPHIM

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

supada.pli@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: หมดสัญญาจ้าง

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103