กลับหน้าหลัก

ภาควิชาชีวสถิติ

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

Asst. Prof. Nutkamol Chansatitporn

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 3202

Email: nutkamol.cha@mahidol.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาธิป ศีลบุตร

Asst. Prof. Jutatip Dr.Sillabutra

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 3206

Email: jutatip.sil@mahidol.ac.th

นาย ฉัตรชัย ไตรธรรม

Mr. Chatchai Tritham

ผู้ช่วยอาจารย์

เบอร์ภายใน:

Email: chatchai.tri@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

Asst. Prof. Nutkamol Chansatitporn

หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์

เบอร์ภายใน: 3202

Email: nutkamol.cha@mahidol.ac.th

อาจารย์ ณัฐนารี เอมยงค์

Lect. Natnaree Aimyong

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 3201

Email: natnaree.aim@mahidol.ac.th

อาจารย์ ประสงค์ กิติดำรงสุข

Lect. Prasong Kitidamrongsuk

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 3205

Email: prasong.kit@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ปรารถนา สถิตย์วิภาวี

Assoc. Prof. Pratana Satitvipawee

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 3205

Email: pratana.sat@mahidol.ac.th

ปุณณภา ระวานนท์

PUNNAPAR RAWANONT Rawanon

เบอร์ภายใน: 3203

Email: punnapar.raw@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ

Asst. Prof. Pichitpong Soontornpipit

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 3201

Email: pichitpong.soo@mahidol.ac.th, soontornpipit@gmail.com

มงคล อักโข

Mongkol Akko

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน: 3101

Email: mongkol.akk@mahidol.ac.th

อาจารย์ วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย

Lect. Vanvisa Sresumatchai

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 3201

Email: vanvisa.sre@mahidol.ac.th , vanvisamu@gmail.com

โศรดา เผือกจิตต์

SORADA PURKJIT Purkjit

เบอร์ภายใน: 3203

Email: sorada.phu@mahidol.ac.th

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th