กลับหน้าหลัก

ภาควิชาชีวสถิติ

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

Asst. Prof. Nutkamol Chansatitporn

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 3202

Email: nutkamol.cha@mahidol.ac.th

Sc.D. (Biostatistics), Tulane University, U.S.A.


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาธิป ศีลบุตร

Asst. Prof. Jutatip Dr.Sillabutra

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 3206

Email: jutatip.sil@mahidol.ac.th

Ph.D. (Mathematics), Mahidol University

นาย ฉัตรชัย ไตรธรรม

Mr. Chatchai Tritham

ผู้ช่วยอาจารย์

เบอร์ภายใน:

Email: chatchai.tri@mahidol.ac.th

(),

รองศาสตราจารย์ ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม

Assoc. Prof. Chukiat Viwatwongkasem

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 3201

Email: chukiat.viw@mahidol.ac.th

Ph.D. (Statistics), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

Asst. Prof. Nutkamol Chansatitporn

หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์

เบอร์ภายใน: 3202

Email: nutkamol.cha@mahidol.ac.th

Sc.D. (Biostatistics), Tulane University, U.S.A.

อาจารย์ ณัฐนารี เอมยงค์

Lect. Natnaree Aimyong

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 3201

Email: natnaree.aim@mahidol.ac.th

Dr.P.H. (Biostatistics), University of North Carolina, Chapel Hill, U.S.A.

อาจารย์ ประสงค์ กิติดำรงสุข

Lect. Prasong Kitidamrongsuk

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 3205

Email: prasong.kit@mahidol.ac.th

Ph.D. (Statistics), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)

รองศาสตราจารย์ ปรารถนา สถิตย์วิภาวี

Assoc. Prof. Pratana Satitvipawee

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 3205

Email: pratana.sat@mahidol.ac.th

Ph.D. (Public Health), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปุณณภา ระวานนท์

PUNNAPAR RAWANONT Rawanon

เบอร์ภายใน: 3203

Email: punnapar.raw@mahidol.ac.th

ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมฯ) (),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ

Asst. Prof. Pichitpong Soontornpipit

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 3201

Email: pichitpong.soo@mahidol.ac.th, soontornpipit@gmail.com

Ph.D. (Electrical Engineering), The University of Utah, U.S.A.

มงคล อักโข

Mongkol Akko

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน: 3101

Email: mongkol.akk@mahidol.ac.th

(),

น.ส. วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย

Lect. VANVISA SRESUMATCHAI

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 3201

Email: vanvisa.sre@mahidol.ac.th

M.Sc. (Health Informatics), Ramkhamhaeng University

โศรดา เผือกจิตต์

SORADA PURKJIT Purkjit

เบอร์ภายใน: 3203

Email: sorada.phu@mahidol.ac.th

ปวช. (สาขาบัญชี) (),

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th