กลับหน้าหลัก

งานบริหารเครื่องมือกลาง

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาย ณัฐชัย ภาณุโสภณ

Mr. NATTACHAI PANUSOPHON

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้างานบริหารเครื่องมือกลาง

1401

nattachai.pan@mahidol.ac.th

นางสาว เกล็ดแก้ว สิทธิชาติ

Miss KLETKAEW SITTHICHART

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1334

kletkaew.sit@mahidol.ac.th

นางสาว ชวิศา พรมลาไชย

Miss CHAWISA PHOMMALACHAI

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1401, 1419

chavisa.phm@mahidol.ac.th

นาย ภาษวัธน์ ครุฑธา

Mr. PHASSAWAT KRUTTHA

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1334

phassawat.kru@mahidol.ac.th

นาง อัญชลี บูรภักดิ์

Mrs. ANCHALEE BOORAPAKDI

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1334

anchalee.boo@mahidol.ac.th

นางสาว พัชชา บุญมาโฮม

Miss PATCHA BOONMAHOME

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1334

patcha.boo@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

นาง พัชรี ทัตตานนท์

Mrs PHATCHAREE TATTANOND

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1334,1402

phatcharee.chu@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103