กลับหน้าหลัก

งานบริหารเครื่องมือกลาง

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาย ณัฐชัย ภาณุโสภณ

Mr. Nattachai Panusophon

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 1401

Email: nattachai.pan@mahidol.ac.th


น.ส. ชวิศา พรมลาไชย

Miss Chavisa Phommalachai

นักวิทยาศาสตร์

เบอร์ภายใน: 1419

Email: ztaar_c@hotmail.com

นาย ณัฐชัย ภาณุโสภณ

Mr. Nattachai Panusophon

นักวิทยาศาสตร์

เบอร์ภายใน: 1401

Email: nattachai.pan@mahidol.ac.th

นาง พัชรี ทัตตานนท์

Mrs. Phatcharee Tattanond

นักวิทยาศาสตร์

เบอร์ภายใน: 1402

Email: phatcharee.chu@mahidol.ac.th

นาย ภาษวัธน์ ครุฑธา

Mr. Phassawat Kruttha

นักวิทยาศาสตร์

เบอร์ภายใน: 1334

Email: phassawat.kru@mahidol.ac.th

นาง อัญชลี บูรภักดิ์

Mrs. Anchalee Boorapakdi

นักวิทยาศาสตร์

เบอร์ภายใน: 1334

Email: Anchalee.boo@mahidol.ac.th

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th