กลับหน้าหลัก

งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

น.ส. สุดใจ ประทีปทอง

Miss Sudjai Prateepthong

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 1119

Email: sudjai.pra@mahidol.ac.th

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศรีปทุม


นาง กชกร เพ็ชรพลาย

Mrs. Kochakorn Pechply

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์ภายใน: 1126 หรือ 1119

Email: kochakorn.pac@mahidol.ac.th

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเกษตร), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ส. มาสวไลย ขำแนวนาค

Miss Masvalai Khumnawnak

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์ภายใน: 1126

Email: masvalai.khu@mahidol.ac.th

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ), มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

นาง เมตตา เศวตเลข

Mrs. Metta Svettalekha

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

เบอร์ภายใน: 1126 หรือ 1119

Email: metta.sav@mahidol.ac.th

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาว ศิริมา ยีมิเด็น

Miss SIRIMA YEEMIDEN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 1126

Email: sirima.yee@mahidol.ac.th

ศศ.บ.(บริหารรัฐกิจ) (บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ส. สุดใจ ประทีปทอง

Miss Sudjai Prateepthong

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์ภายใน: 1119

Email: sudjai.pra@mahidol.ac.th

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นางสาว สุพักตร์ เอี่ยมองค์คด

Miss Supak Iamongkot

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์ภายใน: 1126

Email: supak.iam@mahidol.ac.th

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยมหิดล

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th