กลับหน้าหลัก

งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว ศิริมา ยีมิเด็น

Miss SIRIMA YEEMIDEN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1126

sirima.yee@mahidol.ac.th

นางสาว กัญญาณัฐ วงศ์วัฒนากิจ

Miss KANNYANUT WONGWATTANAKIJ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1126

kanyanut.won@mahidol.ac.th

นาย จำเนียร พรมวิชัย

Mr. JAMNIAN PROMWICHAI

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1126

Jamnian.pro@mahidol.ac.th

นางสาว ธนัชณิช ติระพัฒน์

Miss TANATNID TIRAPAT

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1126

tanatnid.tir@mahidol.ac.th

นางสาว มาสวไลย ขำแนวนาค

Miss MASVALAI KHUMNAWNAK

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1126

masvalai.khu@mahidol.ac.th

นาง เมตตา เศวตเลข

Mrs. METTA SVETTALEKHA

นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1126

metta.sav@mahidol.ac.th

นาง กชกร เพ็ชรพลาย

Mrs. KOCHAKORN PECHPLY

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1126

kochakorn.pac@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

นาย ณรงค์ ใจเที่ยง

Mr. NARONG CHAITAING

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1126

narong.cht@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

นางสาว สุดใจ ประทีปทอง

Miss SUDJAI PRATEEPTHONG

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1119

sudjai.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

นางสาว สุพักตร์ เอี่ยมองค์คด

Miss SUPAK IAMONGKOT

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1126

supak.iam@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103