กลับหน้าหลัก

งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

น.ส. สุดใจ ประทีปทอง

Miss Sudjai Prateepthong

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 1119

Email: sudjai.pra@mahidol.ac.th


นาง กชกร เพ็ชรพลาย

Mrs. Kochakorn Pechply

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์ภายใน: 1126 หรือ 1119

Email: kochakorn.pac@mahidol.ac.th

นาย ณรงค์ ใจเที่ยง

Mr. Narong Chaitiang

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์ภายใน: 1126

Email: narong.cht@mahidol.ac.th

น.ส. มาสวไลย ขำแนวนาค

Miss Masvalai Khumnawnak

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์ภายใน: 1126

Email: masvalai.khu@mahidol.ac.th

นาง เมตตา เศวตเลข

Mrs. Metta Svettalekha

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

เบอร์ภายใน: 1126 หรือ 1119

Email: metta.sav@mahidol.ac.th

น.ส. สุดใจ ประทีปทอง

Miss Sudjai Prateepthong

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์ภายใน: 1119

Email: sudjai.pra@mahidol.ac.th

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th