กลับหน้าหลัก

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว วีณา บุรวิชเกษตรกร

WEENA BURAWITKASETKRON

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 7305

Email: phwww@mahidol.ac.th


น.ส. กนิษฐา เทพสุด

Miss Kanittha Thephsud

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 1105

Email: kanittha.tea@mahidol.ac.th

นาย กิตติเดช วงศ์เตปิน

Mr. Kittidech Wongtapin

ช่างอิเลคทรอนิกส์

เบอร์ภายใน: 4102

Email: kitti.won@mahidol.ac.th

นาย จักรพันธ์ จารุภูมิ

Mr. Chakkapan Charupoom

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน: 7305, 5106

Email: chakkapan.cha@mahidol.ac.th

นาย ฉัตรชัย ยกย่อง

Mr. CHATCHAI YOKYONG

ช่างอิเลคทรอนิกส์

เบอร์ภายใน: 4103

Email: chatchai.yok@mahidol.ac.th

นาย นรินทร์ ปานดี

Mr. Narin Pandee

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เบอร์ภายใน: 4102, 4103

Email: phnarin@mahidol.ac.th

น.ส. มนชนก ชัยแสนยากร

Ms. Monchanok Chaisanyakon

นักประชาสัมพันธ์

เบอร์ภายใน: 1105

Email: monchanok.cha@mahidol.ac.th

นางสาว วงเดือน พัฒโก

Miss Wongduen Patthako

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน: 7305

Email: wongduen.pat@mahidol.ac.th

นางสาว วีณา บุรวิชเกษตรกร

WEENA BURAWITKASETKRON

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 7305

Email: phwww@mahidol.ac.th

นาย สิโรตม์ ยุญชานนท์

Mr. Sirote Yunchanon

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน: 1000

Email: sirote.yun@mahidol.ac.th

นาย เอกกมล มะขยัน

Mr. Eakamol Makhayan

ช่างอิเลคทรอนิกส์

เบอร์ภายใน: 4102

Email: eakkamol.mak@mahidol.ac.th

นาย เอนก ว่านกระ

Mr. Anek Wankra

ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์

เบอร์ภายใน: 4102

Email: anek.wan@mahidol.ac.th

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th