กลับหน้าหลัก

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระ ครึกครื้นจิตร

Asst. Prof. PEERA KRUGKRUNJIT

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 111

Email: peera.kru@mahidol.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวรรณ ธาดาเดช

Asst. Prof. CHARUWAN TADADEJ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 103

Email: charuwan.tad@mahidol.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

Assoc. Prof. CHARDSUMON PRUTIPINYO

รองศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 116

Email: chardsumon.pru@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ นวรัตน์ สุวรรณผ่อง

Assoc. Prof. NAWARAT SUWANNAPONG

รองศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 104

Email: nawarat.suw@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์

Assoc. Prof. NITHAT SIRICHOTIRATANA

รองศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 115

Email: nithat.sir@mahidol.ac.th

อาจารย์ ปูม มาลากุล ณ อยุธยา

Lect. POOM MALAKUL NA AYUDHYA

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 108

Email: malakul.naa@mahidol.ac.th

นาง พิศมัย มณีแจ่มใส

Mrs. PISSAMAI MARNEEJAMSAI

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 192

Email: pissamai.mar@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระ ครึกครื้นจิตร

Asst. Prof. PEERA KRUGKRUNJIT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 111

Email: peera.kru@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ภูษิตา อินทรประสงค์

Assoc. Prof. BHUSITA INTARAPRASONG

รองศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 106

Email: bhusita.int@mahidol.ac.th

อาจารย์ ยุวนุช สัตยสมบูรณ์

Lect. YOUWANUCH SATTAYASOMBOON

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 113

Email: youwanuch.sat@mahidol.ac.th

อ.ดร. วัลลีรัตน์ พบคีรี

Vallerut POBKEEREE

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 105

Email: vallerut.pob@mahidol.ac.th

นางสาว ศิริมา ยีมิเด็น

Miss SIRIMA YEEMIDEN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 191

Email: sirima.yee@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ สมชาติ โตรักษา

Assoc. Prof. SOMCHART TORUGSA

รองศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 114

Email: somchart.tor@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ สุคนธา คงศีล

Assoc. Prof. SUKHONTHA KONGSIN

รองศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 102

Email: sukhontha.kon@mahidol.ac.th

อาจารย์ สุธี อยู่สถาพร

Lect. SUTHEE USATHAPORN

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 109

Email: suthee.usa@mahidol.ac.th

นาง อรนุช ชัยสมบูรณ์พันธ์

Mrs. ORANUCH CHAISOMBOONPUN

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 192

Email: oranuch.cha@mahidol.ac.th

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th