กลับหน้าหลัก

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว จารุวรรณ ธาดาเดช

Assoc. Prof. Dr. CHARUWAN TADADEJ

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

2301-5 ต่อ 103

charuwan.tad@mahidol.ac.th

นางสาว ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

Prof. Dr. CHARDSUMON PRUTIPINYO

ศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2301-5 ต่อ 116

chardsumon.pru@mahidol.ac.th

นางสาว ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์

Lect. Dr. CHANIDA LERTPITAKPONG

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2301-5 ต่อ 106

chanida.ler@mahidol.ac.th

นาย ปูม มาลากุล ณ อยุธยา

Lect. POOM MALAKUL NA AYUDHYA

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2301-5 ต่อ 108

poom.mal@mahidol.ac.th

นาง พิศมัย มณีแจ่มใส

Mrs. PISSAMAI MARNEEJAMSAI

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2301-5 ต่อ 192

pissamai.mar@mahidol.ac.th

นาย พีระ ครึกครื้นจิตร

Asst. Prof. PEERA KRUGKRUNJIT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2301-5 ต่อ 111

peera.kru@mahidol.ac.th

นาง ยุวนุช สัตยสมบูรณ์

Lect. Dr. YOUWANUCH SATTAYASOMBOON

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2301-5 ต่อ 113

youwanuch.sat@mahidol.ac.th

นางสาว วัลลีรัตน์ พบคีรี

Lect. Dr. VALLERUT POBKEEREE

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2301-5 ต่อ 105

vallerut.pob@mahidol.ac.th

นาง สุคนธา คงศีล

Assoc. Prof. Dr. SUKHONTHA KONGSIN

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2301-5 ต่อ 102

sukhontha.kon@mahidol.ac.th

นาย สุธี อยู่สถาพร

Asst. Prof. Dr. SUTHEE USATHAPORN

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2301-5 ต่อ 109

suthee.usa@mahidol.ac.th

นางสาว สุนิสา คำบุญศรี

Miss SUNISA KUMBOONSRI

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2301-5 ต่อ 192

sunisa.kub@mahidol.ac.th

นาง นวรัตน์ สุวรรณผ่อง

Assoc. Prof. Dr. NAWARAT SUWANNAPONG

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2301-5 ต่อ 104

nawarat.suw@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

นาย นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์

Assoc. Prof. Dr. NITHAT SIRICHOTIRATANA

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2301-5 ต่อ 115

nithat.sir@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

นาง ภูษิตา อินทรประสงค์

Assoc. Prof. BHUSITA INTARAPRASONG

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2301-5 ต่อ 106

bhusita.int@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

นาย สมชาติ โตรักษา

Assoc. Prof. SOMCHART TORUGSA

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2301-5 ต่อ 114

somchart.tor@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

นาง อรนุช ชัยสมบูรณ์พันธ์

Mrs. ORANUCH CHAISOMBOONPUN

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

2301-5 ต่อ 192

oranoot.cha@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103