กลับหน้าหลัก

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระ ครึกครื้นจิตร

Asst. Prof. PEERA KRUGKRUNJIT

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 111

Email: peera.kru@mahidol.ac.th

วท.ม.(ชีวสถิติ) (ชีวสถิติ), มหาวิทยาลัยมหิดล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวรรณ ธาดาเดช

Asst. Prof. CHARUWAN TADADEJ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 103

Email: charuwan.tad@mahidol.ac.th

Ph.D.(Development Administration) (Development Administration), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

น.ส. ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

Prof. CHARDSUMON PRUTIPINYO

รองศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 116

Email: chardsumon.pru@mahidol.ac.th

ปช.ด.(ประชากรศาสตร์) (ประชากรศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ นวรัตน์ สุวรรณผ่อง

Assoc. Prof. NAWARAT SUWANNAPONG

รองศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 104

Email: nawarat.suw@mahidol.ac.th

พบ.ด.(ประชากรและการพัฒนา) (ประชากรและการพัฒนา), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์

Assoc. Prof. NITHAT SIRICHOTIRATANA

รองศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 115

Email: nithat.sir@mahidol.ac.th

Dr.P.H.(Preventive Care) (Preventive Care), Loma Linda University, U.S.A.

อาจารย์ ปูม มาลากุล ณ อยุธยา

Lect. POOM MALAKUL NA AYUDHYA

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 108

Email: malakul.naa@mahidol.ac.th

พบ.ม.(นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ) (นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นาง พิศมัย มณีแจ่มใส

Mrs. PISSAMAI MARNEEJAMSAI

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 192

Email: pissamai.mar@mahidol.ac.th

ศศ.บ.(บริหารรัฐกิจ) (บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระ ครึกครื้นจิตร

Asst. Prof. PEERA KRUGKRUNJIT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 111

Email: peera.kru@mahidol.ac.th

วท.ม.(ชีวสถิติ) (ชีวสถิติ), มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ภูษิตา อินทรประสงค์

Assoc. Prof. BHUSITA INTARAPRASONG

รองศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 106

Email: bhusita.int@mahidol.ac.th

พบ.ด.(การบริหารการพัฒนา) (การบริหารการพัฒนา), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาจารย์ ยุวนุช สัตยสมบูรณ์

Lect. YOUWANUCH SATTAYASOMBOON

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 113

Email: youwanuch.sat@mahidol.ac.th

วท.ด.(เวชศาสตร์ชุมชน) (เวชศาสตร์ชุมชน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร. วัลลีรัตน์ พบคีรี

Vallerut POBKEEREE

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 105

Email: vallerut.pob@mahidol.ac.th

ส.ด.(บริหารสาธารณสุข) (),

รองศาสตราจารย์ สมชาติ โตรักษา

Assoc. Prof. SOMCHART TORUGSA

รองศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 114

Email: somchart.tor@mahidol.ac.th

อ.ว.(เวชศาสต์ป้องกัน-สุขภาพจิตชุมชน) (เวชศาสต์ป้องกัน-สุขภาพจิตชุมชน), แพทยสภาแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ สุคนธา คงศีล

Assoc. Prof. SUKHONTHA KONGSIN

รองศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 102

Email: sukhontha.kon@mahidol.ac.th

Ph.D.(Health Economics and Policy Analysis) (Health Economics & Policy Analysis), University of London, U.K.

อาจารย์ สุธี อยู่สถาพร

Lect. SUTHEE USATHAPORN

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 109

Email: suthee.usa@mahidol.ac.th

D.en D. (Hons.) (Regime 1984) (Law), University of Pantheon-Assas : Paris II

นาง อรนุช ชัยสมบูรณ์พันธ์

Mrs. ORANUCH CHAISOMBOONPUN

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เบอร์ภายใน: 2301-5 ต่อ 192

Email: oranuch.cha@mahidol.ac.th

ปว.ช.(การตลาด) (การตลาด), โรงเรียนดุสิตพาณิชยการ

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th