กลับหน้าหลัก

สำนักงานคณบดี

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาง นภาพร ม่วงสกุล

Mrs. NAPAPORN MUAGSAKUL

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: เลขานุการคณะ

1101

napaporn.mua@mahidol.ac.th

นางสาว นิภัทรา เทพนิมิตร

Miss NIPHATTHRA THEPNIMIT

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

4701

niphatthra.the@mahidol.ac.th

นาง ศิวนาถ ตรีพืชท์

Mrs. SIVANART TRIPUECH

พนักงานธุรการ ระดับ บ2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

sivanart.trp@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103