กลับหน้าหลัก

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาย ทวี สายวิชัย

Asst. Prof. Dr. TAWEE SAIWICHAI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

1202

tawee.sai@mahidol.ac.th

นาง ประภัสสร เพ็ชรกิจ

Lect. PRAPASSORN PECHGIT

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6606

prapassorn.wib@mahidol.ac.th

นางสาว ปาริฉัตร อ่ำสถาน

MISS PARICHAT UMSTAN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1208

parichat.umt@mahidol.ac.th

นางสาว วรากร โกศัยเสวี

Lect. Dr. VARAKORN KOSAISAVEE

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1202

varakorn.kos@mahidol.ac.th

นาง วินิจ คำผา

Mrs. WINIJ KUMPHAR

พนักงานธุรการ ระดับ ส3

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1208

winij.kum@mahidol.ac.th

นางสาว วิรัณยา เตชะวรงค์

Miss WIRANYA TACHAVARONG

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1202

wirunya.tac@mahidol.ac.th

นาย สมยศ หรุ่นรุ่งเรือง

Mr. SOMYOS RUNRUNGREUNG

พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ ส2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

6404

somyos.run@mahidol.ac.th

นางสาว สิริลักษณ์ ดุสิตสิทธิพร

Lect. Dr. SIRILAK DUSITSITTIPON

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1202

sirilak.dus@mahidol.ac.th

นางสาว สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี

Asst. Prof. Dr. SUWANNA CHAORATTANAKAWEE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1212

suwanna.cho@mahidol.ac.th

นางสาว อุษา เล็กอุทัย

Assoc. Prof. Dr. USA LEK-UTHAI

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1207

usa.lek@mahidol.ac.th

นาย ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล

Asst. Prof. PRAYUTE BUDDHIRAKKUL

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1209

prayute.bud@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: หมดสัญญาจ้าง

นาย สุนทร พิมพ์นนท์

Mr. SUNTORN PIMNON

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1212

suntorn.pim@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: หมดสัญญาจ้าง

นาง สุภาวดี บุญชื่น

Lect. Dr. SUPAWADEE BOONCHUEN

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1202

supawadee.boo@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103