กลับหน้าหลัก

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล

Asst. Prof. PRAYUTE BUDDHIRAKKUL

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 1209

Email: prayute.bud@mahidol.ac.th

วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) (อายุรศาสตร์เขตร้อน), ม.มหิดล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวี สายวิชัย

Asst. Prof. TAWEE SAIWICHAI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน: 1202

Email: tawee.sai@mahidol.ac.th

ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) (อายุรศาสตร์เขตร้อน), ม.มหิดล

อาจารย์ ประภัสสร เพ็ชรกิจ

Lect. PRAPASSORN PECHGIT

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 6606

Email: prapassorn.wib@mahidol.ac.th

ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) (พยาธิวิทยากายวิภาค), Chulalongkorn University/Medical Council of Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล

Asst. Prof. PRAYUTE BUDDHIRAKKUL

หัวหน้าภาควิชา

เบอร์ภายใน: 1209

Email: prayute.bud@mahidol.ac.th

วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) (อายุรศาสตร์เขตร้อน), ม.มหิดล

นางสาว ปาริฉัตร อ่ำสถาน

MISS PARICHAT UMSTAN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ภายใน: 1208

Email: parichat.umt@mahidol.ac.th

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

อาจารย์ วรากร โกศัยเสวี

Lect. VARAKORN KOSAISAVEE

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 1202

Email: varakorn.kos@mahidol.ac.th

ส.ด. (ปรสิตวิทยา) (ปรสิตวิทยา), ม.มหิดล

นาง วินิจ คำผา

Mrs WINIJ KUMPHAR

พนักงานพิมพ์ ส 3

เบอร์ภายใน: 1208

Email: winij.kum@mahidol.ac.th

มัธยมศึกษาตอนปลาย (), โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

นาย สมยศ หรุ่นรุ่งเรือง

Mr. SOMYOS RUNRUNGREUNG

พนักงานสถานที่ บ 2

เบอร์ภายใน: 6404

Email: somyos.run@mahidol.ac.th

มัธยมศึกษาตอนต้น (),

นาย สุนทร พิมพ์นนท์

Mr. SUNTORN PIMNON

นักวิทยาศาสตร์

เบอร์ภายใน: 1212

Email: sontorn.pim@mahidol.ac.th

ว.ทม. (กีฏวิทยา) (กีฏวิทยา), ม.เกษตรศาสตร์

อาจารย์ สุภาวดี บุญชื่น

Lect. SUPAWADEE BOONCHUEN

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 1202

Email: supawadee.boo@mahidol.ac.th

ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) (อายุรศาสตร์เขตร้อน), ม.มหิดล

อาจารย์ สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี

Lect. SUWANNA CHAORATTANAKAWEE

อาจารย์

เบอร์ภายใน: 1212

Email: suwanna.cho@mahidol.ac.th

(),

รองศาสตราจารย์ อุษา เล็กอุทัย

Assoc. Prof. USA LEK-UTHAI

รองศาสตราจารย์

เบอร์ภายใน: 1207

Email: usalekuthai@yahoo.com

ส.ด. (บริหารสาธารณสุข) (บริหารสาธารณสุข), ม.มหิดล

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th