กลับหน้าหลัก

สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว กรศศิร์ กรวิศุภเศรษฐ์

Miss KORNSASI KORNVISUPPASATE

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5308

kornsasi.kor@mahidol.ac.th

นางสาว กัลยลักษณ์ เอี่ยมสำลี

Miss KANYALUK AIEMSAMLEE

นักวิชาการเงินและบัญชี ส3

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5301

KANYALUK.AIE@mahidol.ac.th

นางสาว กาญจนา สุวรรณคง

Miss KANJANA SUWANKHONG

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5301

kanjana.suw@mahidol.ac.th

นางสาว จินตนา โตอ่วม

Miss JINTANA TOOUM

พนักงานธุรการ

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

jintana.too@mahidol.ac.th

นาง จีราภา อินทรโมฬี

Mrs. JEERAPA INTARAMOREE

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5101

jeerapa.int@mahidol.ac.th

นาง ทองสุข เมืองราช

Mrs. THONGSUK MUAGRACH

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5101

thongsuk.mua@mahidol.ac.th

นาง นงค์ลักษ์ มานุจำ

Mrs. NONGLUK MANUJAM

พนักงานช่วยการพยาบาล ส2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5101

nongluk.man@mahidol.ac.th

นาง นุสรา วิบูลย์อรรถ

Mrs. NUSSARA WIBOONART

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5101

nussara.wib@mahidol.ac.th

นาง ปราณี ประกอบสุข

Mrs. PRANEE PRAKOPSUK

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5101

pranee.prk@mahidol.ac.th

นางสาว ปาณิสรา วายุนิจ

Miss PANISARA VAYUNIJ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5306

panisara.vay@mahidol.ac.th

นางสาว ปานหทัย ศิลปชัย

Miss PANHATHAI SINLAPACHAI

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

PANHATHAI.SIL@mahidol.ac.th

นาย ผาสุข เลิศงาม

Mr. PASUK LERDNGAM

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5304

phasuk.ler@mahidol.ac.th

นาง พัชรี ปั้นทอง

Mrs. PATCHAREE PUNTONG

พนักงานพัสดุ ระดับ ส2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5101

patcharee.inm@mahidol.ac.th

นาง ยุพิน คำศิริ

Mrs. YUPIN KHAMSIRI

พนักงานพัสดุ ระดับ ส2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5304

yuphin.kha@mahidol.ac.th

นางสาว วรรญาพร กิติยวงศ์

Miss WANYAPORN KITIYAWONG

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

wanyaporn.kit@mahidol.ac.th

นางสาว วรลักษณ์ พรหมพงษ์

Miss WORALUK PROMPONG

พนักงานทั่วไป บ2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1125

woraluk.pro@mahidol.ac.th

นางสาว วิภา เชื้อทอง

Miss WIPA CHUETHONG

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5308

wipa.che@mahidol.ac.th

นางสาว วิไลลักษณ์ อินทร์บุญ

Miss WILAILAK INBOON

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1414

wilailak.inb@mahidol.ac.th

นาย วิษณุ พานิช

Mr. VISANU PANIT

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5304

visanu.pan@mahidol.ac.th

นาย สาธิต สุวธนพัชร

Mr. SATHID SUVATANAPACH

พนักงานทั่วไป บ2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5304

sathid.suv@mahidol.ac.th

นางสาว สุวิมล แรงกล้า

Miss SUWIMON RAENGKLA

แพทย์แผนไทยประยุกต์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5306

Suwimon.rae@mahidol.ac.th

นางสาว อมรรัตน์ เบิกแสง

Miss AMORNRAT BOEKSANG

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5306

amornrat.boe@mahidol.ac.th

นางสาว อินทิพร ทิพย์เนตร

Miss INTHIPORN TIPNATE

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5301

intiporn.tip@mahidol.ac.th

นางสาว อุษา บรรลือ

Miss USA BUNLUE

พนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5301,5303

usa.ban@mahidol.ac.th

นาย ณัฐคุณ นันติอาจ

Mr. NATTAKUN NANTI - ARD

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5302

nattakun.nan@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: หมดสัญญาจ้าง

นาย ภาณุภณ ศิระวุฒิพร

Mr. PANUPON SIRAWUTTHIPORN

พยาบาล

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

panupon.sir@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

นาง สุภาภัค ผ่องน้อย

Mrs. SUPAPHAK PHONGNOY

พยาบาล

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5302

SUPAPHAK.PHO@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

นางสาว อุไรรัตน์ นาคเงิน

Miss URAIRAT NAKNGOEN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

5304

urairat.nan@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103