กลับหน้าหลัก

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

รองศาสตราจารย์ ดร. อาภาพร เผ่าวัฒนา

Assoc. Prof. ARPAPORN POWWATTANA

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 3404

Email: arpaporn.pow@mahidol.ac.th

Doctor of Philosophy (), University of Wisconsin-Madison


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ

Asst. Prof. KWANJAI AMNATSATSUE

เบอร์ภายใน: 3504

Email: kwanjai.amn@mahidol.ac.th

Doctor of Philosophy (), The University of North Carolina at Chapel Hill

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ รวิวรกุล

Asst. Prof. TASSANEE RAWIWORRAKUL

เบอร์ภายใน: 3404

Email: tassanee.raw@mahidol.ac.th

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล เอื้อมณีกูล

Asst.Dr. NARUEMON AUEMANEEKUL

เบอร์ภายใน: 3403

Email: naruemon.aue@mahidol.ac.th

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา

Assoc. Prof. PUNYARAT LAPVONGWATANA

เบอร์ภายใน: 3404

Email: punyarat.lap@mahidol.ac.th

Doctor of Philosophy (), University of Pennsylvania

รองศาสตราจารย์ ดร. ปาหนัน พิชยภิญโญ

Assoc. Prof. PANAN PICHAYAPINYO

เบอร์ภายใน: 3504

Email: panan.pic@mahidol.ac.th

Doctor of Philosophy (), The Catholic University of America

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราพร เกิดมงคล

Asst. Prof. PATCHARAPORN KERDMONGKOL

เบอร์ภายใน: 3403

Email: patcharaporn.ker@mahidol.ac.th

Doctor of Philosophy (), The Catholic University of America

ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ

Prof. PIMPAN SILPASUWAN

เบอร์ภายใน: 3404

Email: pimpan.sil@mahidol.ac.th

Cert. of Research (), East Tennessce State University

อาจารย์ ดร. เพลินพิศ สุวรรณอำไพ

Lect. PLERNPIT SUWAN-AMPAI

เบอร์ภายใน: 3403

Email: plernpit.suw@mahidol.ac.th

Doctor of Philosophy (), The Johns Hopkins University

น.ส. ลลิตา แก้ววิไล

Lalita Kaewwilai

เบอร์ภายใน:

Email: lalita.kae@mahidol.ac.th

Master of Science (), มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ แก้วปาน

Assoc. Prof. WONPEN KAEWPAN

เบอร์ภายใน: 3404

Email: wonpen.kae@mahidol.ac.th

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิริลักษณ์ พวงแก้ว

SIRILUCK PHUANGKAEW

เบอร์ภายใน: 3402

Email: siriluk.phu@mahidol.ac.th

ศิลปศาสตรบัณฑิต (), สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ ละกำปั่น

Assoc. Prof. SUNEE LAGAMPAN

หัวหน้าภาควิชา

เบอร์ภายใน: 3401

Email: sunee.lag@mahidol.ac.th

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สุภาพร ยุญชานนท์

SUPAPORN YUNCHANON

เบอร์ภายใน: 3402

Email: supaporn.yun@mahidol.ac.th

บริหารธุรกิจบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินธร กลัมพากร

Assoc. Prof. SURINTORN KALAMPAKORN

เบอร์ภายใน: 3504

Email: surintorn.kal@mahidol.ac.th

Doctor of Philosophy (), University of Michigan

รองศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ แก้วบุญชู

Assoc. Prof. ORAWAN KAEWBOONCHOO

เบอร์ภายใน: 3403

Email: orawan.kae@mahidol.ac.th

Dip. in Doctor of Philosophy (), Wakayama Medical University

รองศาสตราจารย์ ดร. อาภาพร เผ่าวัฒนา

Assoc. Prof. ARPAPORN POWWATTANA

เบอร์ภายใน: 3404

Email: arpaporn.pow@mahidol.ac.th

Doctor of Philosophy (), University of Wisconsin-Madison

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ

Asst. Prof. ANN JIRAPONGSUWAN

เบอร์ภายใน: 3403

Email: ann.jir@mahidol.ac.th

Doctor of Philosophy (), Tulane University

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th