กลับหน้าหลัก

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินธร กลัมพากร

Assoc. Prof. SURINTORN KALAMPAKORN

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 3504

Email: surintorn.kal@mahidol.ac.th


อาจารย์ ดร. เพลินพิศ สุวรรณอำไพ

Lect. PLERNPIT SUWAN-AMPAI

เบอร์ภายใน: 3403

Email: plernpit.suw@mahidol.ac.th

น.ส. ลลิตา แก้ววิไล

Lalita Kaewwilai

เบอร์ภายใน:

Email: lalita.kae@mahidol.ac.th

ศิริลักษณ์ พวงแก้ว

SIRILUCK PHUANGKAEW

เบอร์ภายใน: 3402

Email: siriluk.phu@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ ละกำปั่น

Assoc. Prof. SUNEE LAGAMPAN

หัวหน้าภาควิชา

เบอร์ภายใน: 3401

Email: sunee.lag@mahidol.ac.th

สุภาพร ยุญชานนท์

SUPAPORN YUNCHANON

เบอร์ภายใน: 3402

Email: supaporn.yun@mahidol.ac.th

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th