กลับหน้าหลัก

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

รองศาสตราจารย์ ดร. อาภาพร เผ่าวัฒนา

Assoc. Prof. ARPAPORN POWWATTANA

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 3404

Email: arpaporn.pow@mahidol.ac.th

Ph.D. (Nursing) (), University of Wisconsin-Madison, U.S.A.


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ

Asst. Prof. KWANJAI AMNATSATSUE

เบอร์ภายใน: 3504

Email: kwanjai.amn@mahidol.ac.th

Ph.D. (Nursing) (), University of North Carolina, U.S.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ รวิวรกุล

Asst. Prof. TASSANEE RAWIWORRAKUL

เบอร์ภายใน: 3404

Email: tassanee.raw@mahidol.ac.th

ปร.ด. (การพยาบาล) (), มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล เอื้อมณีกูล

Asst.Dr. NARUEMON AUEMANEEKUL

เบอร์ภายใน: 3403

Email: naruemon.aue@mahidol.ac.th

พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) (), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา

Assoc. Prof. PUNYARAT LAPVONGWATANA

เบอร์ภายใน: 3404

Email: punyarat.lap@mahidol.ac.th

Ph.D. (Nursing) (), University of Pennsylvania, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ ดร. ปาหนัน พิชยภิญโญ

Assoc. Prof. PANAN PICHAYAPINYO

เบอร์ภายใน: 3504

Email: panan.pic@mahidol.ac.th

Ph.D. (Nursing) (), The Catholic University of America, U.S.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราพร เกิดมงคล

Asst. Prof. PATCHARAPORN KERDMONGKOL

เบอร์ภายใน: 3403

Email: patcharaporn.ker@mahidol.ac.th

Ph.D. (Nursing) (), The Catholic University of America, U.S.A.

ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ

Prof. PIMPAN SILPASUWAN

เบอร์ภายใน: 3404

Email: pimpan.sil@mahidol.ac.th

ศษ.ด. (ประชากรศึกษา) (), มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร. เพลินพิศ สุวรรณอำไพ

Lect. PLERNPIT SUWAN-AMPAI

เบอร์ภายใน: 3403

Email: plernpit.suw@mahidol.ac.th

Ph.D. (Public Health) (), John Hopkins University, U.S.A.

น.ส. ลลิตา แก้ววิไล

Lalita Kaewwilai

เบอร์ภายใน:

Email: lalita.kae@mahidol.ac.th

(),

รองศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ แก้วปาน

Assoc. Prof. WONPEN KAEWPAN

เบอร์ภายใน: 3404

Email: wonpen.kae@mahidol.ac.th

ส.ด. (บริหารสาธารณสุข) (), มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิริลักษณ์ พวงแก้ว

SIRILUCK PHUANGKAEW

เบอร์ภายใน: 3402

Email: siriluk.phu@mahidol.ac.th

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) (),

รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ ละกำปั่น

Assoc. Prof. SUNEE LAGAMPAN

หัวหน้าภาควิชา

เบอร์ภายใน: 3401

Email: sunee.lag@mahidol.ac.th

กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) (), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สุภาพร ยุญชานนท์

SUPAPORN YUNCHANON

เบอร์ภายใน: 3402

Email: supaporn.yun@mahidol.ac.th

บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) (),

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินธร กลัมพากร

Assoc. Prof. SURINTORN KALAMPAKORN

เบอร์ภายใน: 3504

Email: surintorn.kal@mahidol.ac.th

Ph.D. (Nursing) (), University of Michigan, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ แก้วบุญชู

Assoc. Prof. ORAWAN KAEWBOONCHOO

เบอร์ภายใน: 3403

Email: orawan.kae@mahidol.ac.th

Ph.D. (Medical Science) (), Wakayama Medical University, Janpan.

รองศาสตราจารย์ ดร. อาภาพร เผ่าวัฒนา

Assoc. Prof. ARPAPORN POWWATTANA

เบอร์ภายใน: 3404

Email: arpaporn.pow@mahidol.ac.th

Ph.D. (Nursing) (), University of Wisconsin-Madison, U.S.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ

Asst. Prof. ANN JIRAPONGSUWAN

เบอร์ภายใน: 3403

Email: ann.jir@mahidol.ac.th

Ph.D. (Global Environmental Health) (), Talane University, U.S.A.

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th