กลับหน้าหลัก

ภาควิชาโภชนวิทยา

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรวดี จงสุวัฒน์

Asst. Prof. REWADEE CHONGSUWAT

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 1308

Email: rewadee.cho@mahidol.ac.th

Ph.D. (Food Nutrition and Dietetics) (),


อาจารย์ Carol Hutchinson

Lect. Carol Hutchinson

เบอร์ภายใน: 1303

Email: carol.hui@mahidol.ac.th

Ph.D. (Nutrition) (),

รองศาสตราจารย์ จีรนันท์ แกล้วกล้า

Assoc. Prof. JEERANUN KLAEWKLA

เบอร์ภายใน: 1305

Email: jeeranun.kla@mahidol.ac.th

วท.ด.(โภชนศาสตร์) (),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรภา หัตถโกศล

Lect. Chatrapa Hudthagosol

เบอร์ภายใน: 1122

Email: chatrapa.hud@mahidol.ac.th

สด. (สาธารณสุขศาสตร์ โภชนวิทยา) (),

รองศาสตราจารย์ พญ. ชุติมา ศิริกุลชยานนท์

Assoc. Prof. CHUTIMA SIRIKULCHAYANONTA

เบอร์ภายใน: 1122

Email: chutima.sir@mahidol.ac.th

พ.บ.; ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์); อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) (),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ มาลัย

Asst. Prof. DUANGJAI MALAI

เบอร์ภายใน: 1204

Email: duangjai.mal@mahidol.ac.th

วท.ม.(เทคโนโลยีทางอาหาร) (),

นาง นิตยา เทพปฐม

Mrs. NITAYA THEPPATHOM

เบอร์ภายใน: 1304

Email: nittaya.tep@mahidol.ac.th

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล

Asst. Prof. PROMLUCK SOMBOONPANYAKUL

เบอร์ภายใน: 1204

Email: promluck.san@mahidol.ac.th

วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร) (),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชราณี ภวัตกุล

Asst. Prof. PATCHARANEE PAVADHGUL

เบอร์ภายใน: 1203

Email: patcharanee.pav@mahidol.ac.th

ปร.ด.(โภชนศาสตร์) (),

นาง ยุพดี รักษ์มณี

Mrs. YUPADEE RAKMANEE

เบอร์ภายใน: 1304

Email: yupadee.rak@mahidol.ac.th

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) (),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรวดี จงสุวัฒน์

Asst. Prof. REWADEE CHONGSUWAT

เบอร์ภายใน: 1308

Email: rewadee.cho@mahidol.ac.th

Ph.D. (Food Nutrition and Dietetics) (),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ เสถียรนพเก้า

Asst. Prof. WARAPONE SATHEANNOPPAKAO

เบอร์ภายใน: 1303

Email: warapone.sat@mahidol.ac.th

Ph.D. (Nutrition and Food Management) (),

อาจารย์ วศินา ทาเขียว

Lect. WASINA THAKHIEW

เบอร์ภายใน: 1205

Email: wasina.tha@mahidol.ac.th

ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน) (),

นางสาว วัตถาภรณ์ เก่ทอง

Ms. Wattaporn Kaetong

เบอร์ภายใน: 1304

Email: wattaporn.kae@mahidol.ac.th

(),

นางสาว สิริกัญญา โตรักษา

Miss Sirikunya Torugsa

ผู้ช่วยอาจารย์

เบอร์ภายใน: 1122

Email:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์(โภชนวิทยา)), มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ สิริประภา กลั่นกลิ่น

Assoc. Prof. SIRIPRAPA KLUNKLIN

เบอร์ภายใน: 1303

Email: siriprapa.klu@mahidol.ac.th

M.P.S. (Food and Nutrition) (),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัทรา ลิลิตชาญ

Asst. Prof. SUPATHRA LILITCHAN

เบอร์ภายใน: 1203

Email: supathra.lil@mahidol.ac.th

ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวเคมี) (),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัทร์ ไชยกุล

Asst. Prof. SUPAT CHAIYAKUL

เบอร์ภายใน: 1204

Email: supat.chi@mahidol.ac.th

ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) (),

นาง สุภาพร โกศลวิบูลย์พงศ์

Mrs. SUPAPORN KOSONVIBOONPONG

เบอร์ภายใน: 1304

Email: supaporn.kos@mahidol.ac.th

ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) (),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์

Asst. Prof. SUWAT SRISORRACHATR

เบอร์ภายใน: 1205

Email: suwat.sri@mahidol.ac.th

ปร.ด.(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) (),

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกราช บำรุงพืชน์

Asst. Prof. AKKARACH BUMRUNGPERT

เบอร์ภายใน: 1205

Email: akkarach.bum@mahidol.ac.th

ปร.ด. (โภชนศาสตร์) (),

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th