กลับหน้าหลัก

ภาควิชาโภชนวิทยา

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรวดี จงสุวัฒน์

Asst. Prof. REWADEE CHONGSUWAT

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 1308

Email: rewadee.cho@mahidol.ac.th


อาจารย์ Carol Hutchinson

Lect. Carol Hutchinson

เบอร์ภายใน: 1303

Email: carol.hui@mahidol.ac.th

นาง นิตยา เทพปฐม

Mrs. NITAYA THEPPATHOM

เบอร์ภายใน: 1304

Email: nittaya.tep@mahidol.ac.th

นาง ยุพดี รักษ์มณี

Mrs. YUPADEE RAKMANEE

เบอร์ภายใน: 1304

Email: yupadee.rak@mahidol.ac.th

อาจารย์ วศินา ทาเขียว

Lect. WASINA THAKHIEW

เบอร์ภายใน: 1205

Email: wasina.tha@mahidol.ac.th

นางสาว วัตถาภรณ์ เก่ทอง

Ms. Wattaporn Kaetong

เบอร์ภายใน: 1304

Email: wattaporn.kae@mahidol.ac.th

นางสาว สิริกัญญา โตรักษา

Miss Sirikunya Torugsa

ผู้ช่วยอาจารย์

เบอร์ภายใน: 1122

Email:

นาง สุภาพร โกศลวิบูลย์พงศ์

Mrs. SUPAPORN KOSONVIBOONPONG

เบอร์ภายใน: 1304

Email: supaporn.kos@mahidol.ac.th

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th