กลับหน้าหลัก

ภาควิชาโภชนวิทยา

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นาง พัชราณี ภวัตกุล

Assoc. Prof. Dr. PATCHARANEE PAVADHGUL

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา

1122

patcharanee.pav@mahidol.ac.th

Miss CAROL HUTCHINSON

Asst. Prof. Dr. CAROL HUTCHINSON

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1303

carol.hui@mahidol.ac.th

นางสาว จันทร์จิรา โพธิ์สัตย์

Lect. Dr. CHANCHIRA PHOSAT

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1122

chanchira.pho@mahidol.ac.th

นาย จิรายุ หลายนามเพ็ชร

Lect. Dr. JIRAYU LAINAMPETCH

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1205

jirayu.lai@mahidol.ac.th

นาง จีรนันท์ แกล้วกล้า

Assoc. Prof. Dr. JEERANUN KLAEWKLA

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1305

jeeranun.kla@mahidol.ac.th

นางสาว ฉัตรภา หัตถโกศล

Lect. Dr. CHATRAPA HUDTHAGOSOL

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1122

chatrapa.hud@mahidol.ac.th

นาง ดวงใจ มาลัย

Asst. Prof. DUANGJAI MALAI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: รองคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา

1204

duangjai.mal@mahidol.ac.th

นาง นิตยา เทพปฐม

Mrs. NITAYA THEPPATHOM

ผบ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1304

nitaya.the@mahidol.ac.th

นางสาว พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า

Asst. Prof. Dr. PROMLUCK SANPORKHA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1204

promluck.san@mahidol.ac.th

นาง ยุพดี รักษ์มณี

Mrs. YUPADEE RAKMANEE

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1304

yupadee.rak@mahidol.ac.th

นาง เรวดี จงสุวัฒน์

Assoc. Prof. Dr. REWADEE CHONGSUWAT

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1308

rewadee.cho@mahidol.ac.th

นางสาว วราภรณ์ เสถียรนพเก้า

Assoc. Prof. Dr. WARAPONE SATHEANNOPPAKAO

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1303

warapone.sat@mahidol.ac.th

นางสาว วศินา ทาเขียว

Asst. Prof. Dr. WASINA THAKHIEW

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

wasina.tha@mahidol.ac.th

น.ส. วัตถาภรณ์ เก่ทอง

Ms. WATTAPORN KAETONG

พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส2

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1304

wattaporn.kae@mahidol.ac.th

นาย สมโชค กิตติสกุลนาม

Lect. Dr. SOMCHOKE KITTISAKULNAM

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1303

somchoke.kit@mahidol.ac.th

นางสาว สิริกัญญา โตรักษา

Miss SIRIKUNYA TORUGSA

ผู้ช่วยอาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1122

sirikunya.tor@mahidol.ac.th

นาง สุภัทรา ลิลิตชาญ

Assoc. Prof. Dr. SUPATHRA LILITCHAN

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1203

supathra.lil@mahidol.ac.th

นาง สุภัทร์ ไชยกุล

Asst. Prof. Dr. SUPAT CHAIYAKUL

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1204

supat.chi@mahidol.ac.th

นาง สุภาพร โกศลวิบูลย์พงศ์

Mrs. SUPAPORN KOSONVIBOONPONG

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1304

supaporn.kos@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ พญ. ชุติมา ศิริกุลชยานนท์

Assoc. Prof. CHUTIMA SIRIKULCHAYANONTA

ยังไม่ระบุ

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1122

chutima.sir@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

รองศาสตราจารย์ สิริประภา กลั่นกลิ่น

Assoc. Prof. SIRIPRAPA KLUNKLIN

ยังไม่ระบุ

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1303

siriprapa.klu@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

นาย สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์

Asst. Prof. SUWAT SRISORRACHATR

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1205

suwat.srs@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

นาย เอกราช บำรุงพืชน์

Asst. Prof. Dr. AKKARACH BUMRUNGPERT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

1205

akkarach.bum@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: หมดสัญญาจ้าง

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103