กลับหน้าหลัก

ภาควิชาโภชนวิทยา

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรวดี จงสุวัฒน์

Asst. Prof. REWADEE CHONGSUWAT

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 1308

Email: rewadee.cho@mahidol.ac.th

Doctor of Philosophy (), New York University


อาจารย์ Carol Hutchinson

Lect. Carol Hutchinson

เบอร์ภายใน: 1303

Email: carol.hui@mahidol.ac.th

Doctor of Philosophy (), "University College of London

รองศาสตราจารย์ จีรนันท์ แกล้วกล้า

Assoc. Prof. JEERANUN KLAEWKLA

เบอร์ภายใน: 1305

Email: jeeranun.kla@mahidol.ac.th

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรภา หัตถโกศล

Lect. Chatrapa Hudthagosol

เบอร์ภายใน: 1122

Email: chatrapa.hud@mahidol.ac.th

Doctor of Public Health (), Loma Linda University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ มาลัย

Asst. Prof. DUANGJAI MALAI

เบอร์ภายใน: 1204

Email: duangjai.mal@mahidol.ac.th

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาง นิตยา เทพปฐม

Mrs. NITAYA THEPPATHOM

เบอร์ภายใน: 1304

Email: nittaya.tep@mahidol.ac.th

ป.พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (), มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล

Asst. Prof. PROMLUCK SOMBOONPANYAKUL

เบอร์ภายใน: 1204

Email: promluck.san@mahidol.ac.th

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชราณี ภวัตกุล

Asst. Prof. PATCHARANEE PAVADHGUL

เบอร์ภายใน: 1203

Email: patcharanee.pav@mahidol.ac.th

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยมหิดล

นาง ยุพดี รักษ์มณี

Mrs. YUPADEE RAKMANEE

เบอร์ภายใน: 1304

Email: yupadee.rak@mahidol.ac.th

ครุศาสตรบัณฑิต (), สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรวดี จงสุวัฒน์

Asst. Prof. REWADEE CHONGSUWAT

เบอร์ภายใน: 1308

Email: rewadee.cho@mahidol.ac.th

Doctor of Philosophy (), New York University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ เสถียรนพเก้า

Asst. Prof. WARAPONE SATHEANNOPPAKAO

เบอร์ภายใน: 1303

Email: warapone.sat@mahidol.ac.th

Doctor of Philosophy (), Oregon State University

อาจารย์ วศินา ทาเขียว

Lect. WASINA THAKHIEW

เบอร์ภายใน: 1205

Email: wasina.tha@mahidol.ac.th

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาว วัตถาภรณ์ เก่ทอง

Ms. Wattaporn Kaetong

เบอร์ภายใน: 1304

Email: wattaporn.kae@mahidol.ac.th

ไม่ระบุชื่อคุณวุฒิ (), โรงเรียนราชินีบูรณะ (นครปฐม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัทรา ลิลิตชาญ

Asst. Prof. SUPATHRA LILITCHAN

เบอร์ภายใน: 1203

Email: supathra.lil@mahidol.ac.th

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภัทร์ ไชยกุล

Asst. Prof. SUPAT CHAIYAKUL

เบอร์ภายใน: 1204

Email: supat.chi@mahidol.ac.th

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาง สุภาพร โกศลวิบูลย์พงศ์

Mrs. SUPAPORN KOSONVIBOONPONG

เบอร์ภายใน: 1304

Email: supaporn.kos@mahidol.ac.th

ศิลปศาสตรบัณฑิต (), สถาบันราชภัฏธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์

Asst. Prof. SUWAT SRISORRACHATR

เบอร์ภายใน: 1205

Email: suwat.sri@mahidol.ac.th

สังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกราช บำรุงพืชน์

Asst. Prof. AKKARACH BUMRUNGPERT

เบอร์ภายใน: 1205

Email: akkarach.bum@mahidol.ac.th

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยมหิดล

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th