กลับหน้าหลัก

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

รองศาสตราจารย์ สุปรียา ตันสกุล

Assoc. Prof. SUPREYA TANSAKUL

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 3704

Email: supreya.tun@mahidol.ac.th

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


อาจารย์ ขวัญเมือง แก้วดำเกิง

Lect. KWANMUANG KAEODUMKOENG

เบอร์ภายใน: 3601

Email: kmkaeo@gmail.com

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์

Asst. Prof. CHANUANTONG TANASUGARN

เบอร์ภายใน: 3505

Email: chanuantong.tan@mahidol.ac.th

Doctor of Public Health (), University of North Caralina at Chapel Hill

รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่งการพานิช

Assoc. Prof. THARADOL KENGGANPANICH

เบอร์ภายใน: 3703

Email: ktharadol@gmail.com

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นาง พลอยพร ถนอมทรัพย์

Mrs. PLOYPORN TANOMSUP

เบอร์ภายใน: 3604

Email: ployporn.tan@mahidol.ac.th

ครุศาสตรบัณฑิต (), สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรณี วัฒนสมบูรณ์

Asst. Prof. PARANEE VATANASOMBOON

เบอร์ภายใน: 3502

Email: paranee.vat@mahidol.ac.th

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ มณฑา เก่งการพานิช

Asst. Prof. MONDHA KENGGANPANICH

เบอร์ภายใน: 3704

Email: kmondha@yahoo.com

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์

Asst. Prof. MANIRAT THERAWIWAT

เบอร์ภายใน: 3603

Email: manirat.the@mahidol.ac.th

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลินี สมภพเจริญ

Lect. MALINEE SOMBHOPCHAROEN

เบอร์ภายใน: 3601

Email: malinee.som@mahidol.ac.th

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ศรัณญา เบญจกุล

Lect. SARANYA BENJAKUL

เบอร์ภายใน: 3601

Email: saranya.ben@mahidol.ac.th

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาว สุนทรี ท้าวตั๋น

Miss SOONTAREE THAOTAN

เบอร์ภายใน: 3604

Email: pennoeng@gmail.com

ศิลปศาสตรบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ สุปรียา ตันสกุล

Assoc. Prof. SUPREYA TANSAKUL

เบอร์ภายใน: 3704

Email: supreya.tun@mahidol.ac.th

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาว อรัญญา จันทร

Miss ARANYA CHANTORN

เบอร์ภายใน: 3604

Email: aranya.cho@mahidol.ac.th

ศิลปศาสตรบัณฑิต (), สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา

ผู้ช่วยอาจารย์ อลงกรณ์ เปกาลี

Asst. Instructor ALONGKORN PEKALEE

เบอร์ภายใน: 3501

Email: along.pe@gmail.com

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (), มหาวิทยาลัยมหิดล

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th