กลับหน้าหลัก

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

รองศาสตราจารย์ สุปรียา ตันสกุล

Assoc. Prof. SUPREYA TANSAKUL

หัวหน้าภาควิชา / ส่วนงาน

เบอร์ภายใน: 3704

Email: supreya.tun@mahidol.ac.th


นาง พลอยพร ถนอมทรัพย์

Mrs. PLOYPORN TANOMSUP

เบอร์ภายใน: 3604

Email: ployporn.tan@mahidol.ac.th

อาจารย์ ศรัณญา เบญจกุล

Lect. SARANYA BENJAKUL

เบอร์ภายใน: 3601

Email: saranya.ben@mahidol.ac.th

นางสาว สุนทรี ท้าวตั๋น

Miss SOONTAREE THAOTAN

เบอร์ภายใน: 3604

Email: pennoeng@gmail.com

นางสาว อรัญญา จันทร

Miss ARANYA CHANTORN

เบอร์ภายใน: 3604

Email: aranya.cho@mahidol.ac.th

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.7305 หรืออีเมล phwww@mahidol.ac.th