กลับหน้าหลัก

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

หมายเหตุ: ระบบใช้วิธีการเรียงรายชื่อตามตัวอักษร

นางสาว มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์

Assoc. Prof. Dr. MANIRAT THERAWIWAT

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

3603

manirat.the@mahidol.ac.th

นาย ขวัญเมือง แก้วดำเกิง

Assoc. Prof. Dr. KWANMUANG KAEODUMKOENG

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3601

kwanmuang.kae@mahidol.ac.th

นาง ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์

Assoc. Prof. Dr. CHANUANTONG TANASUGARN

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

1110

chanuantong.tan@mahidol.ac.th

นาย ธราดล เก่งการพานิช

Assoc. Prof. THARADOL KENGGANPANICH

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: รองคณบดี

3703 หรือ 1115

tharadol.ken@mahidol.ac.th

นางสาว พลอยพร ถนอมทรัพย์

Miss PLOYPORN TANOMSUP

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3604

ployporn.tan@mahidol.ac.th

นาง ภรณี วัฒนสมบูรณ์

Asst. Prof. Dr. PARANEE VATANASOMBOON

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3502

paranee.vat@mahidol.ac.th

นาง มณฑา เก่งการพานิช

Assoc. Prof. Dr. MONDHA KENGGANPANICH

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3704

mondha.ken@mahidol.ac.th

นางสาว มลินี สมภพเจริญ

Asst. Prof. Dr. MALINEE SOMBHOPCHAROEN

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3601

malinee.som@mahidol.ac.th

นางสาว ศรัณญา เบญจกุล

Asst. Prof. Dr. SARUNYA BENJAKUL

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3601

sarunya.ben@mahidol.ac.th

นาย อนุชิต วรกา

Mr. ANUCHIT WORRAKA

ผู้ช่วยอาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3501

anuchit.wor@mahidol.ac.th

นางสาว อรัญญา จันทร

Miss ARANYA CHANTORN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3604

aranya.cho@mahidol.ac.th

นาย อลงกรณ์ เปกาลี

Lect. Dr. ALONGKORN PEKALEE

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3501

alongkorn.pek@mahidol.ac.th

นางสาว สุนทรี ท้าวตั๋น

Miss CHATCHATA RUANGKACHORN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3604

chatchata.run@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

นาง สุปรียา ตันสกุล

Assoc. Prof. Dr. SUPREYA TANSAKUL

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3602

supreya.tun@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

นางสาว สุวรรณา มูเก็ม

Lect. Dr. SUWANNA MUKEM

อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ไม่มี

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

-

suwanna.muk@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ลาออก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี วงศ์ทางสวัสดิ์

Asst. Prof. Dr. ANCHALEE VONGTANGSWAD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งด้านบริหารงาน: ไม่มี

3501

anchalee.von@mahidol.ac.th

หมายเหตุ: ปลดเกษียณ

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103