รายการห้อง

เปิดใช้ทั้งหมด 23 ห้อง
ชื่อห้อง จำนวนที่นั่ง ที่ตั้ง หมายเลขห้อง ประเภทห้อง รูปแบบที่นั่ง อัตราค่าบำรุงรักษา Actions
ห้องเธียเตอร์
300 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องประชุม Theater
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 15,000 บาท เต็มวัน 25,000 บาท
ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้น 2
40 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องประชุม Boardroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 4,500 บาท เต็มวัน 7,000 บาท
ห้องปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล อาคาร 1 ชั้น 2
15 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องประชุม U-Shape
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 1,500 บาท เต็มวัน 2,500 บาท
ห้องประชุม 1608
20 อาคาร 1 ชั้น 6 ห้องประชุม U-Shape
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 1,500 บาท เต็มวัน 2,500 บาท
ห้องประชุม 1610
40 อาคาร 1 ชั้น 6 ห้องประชุม U-Shape
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 6,000 บาท
ห้องประชุม 1810
17 อาคาร 1 ชั้น 8 ห้องประชุม U-Shape
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 1,200 บาท เต็มวัน 2,000 บาท
ห้องประชุม 1912
17 อาคาร 1 ชั้น 9 ห้องประชุม U-Shape
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 1,500 บาท เต็มวัน 2,500 บาท
โถงชั้น 1 อาคาร 1
50 อาคาร 1 ชั้น 1 ลานเอนกประสงค์/ลานกิจกรรม Boardroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ Yes
ครึ่งวัน 0 บาท เต็มวัน 0 บาท
ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส
100 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องประชุม Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 4,500 บาท เต็มวัน 7,000 บาท
ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อาคาร 6 ชั้น 2
150 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบิดา (อาคาร 6 ) ชั้น 2 ห้องประชุม Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 10,000 บาท เต็มวัน 15,000 บาท
ห้องประชุมอาคารเทพนม เมืองแมน ชั้น 4
100 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) ชั้น 4 ห้องประชุม Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 6,000 บาท เต็มวัน 10,000 บาท
ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล อาคารเทพนม เมืองแมน
150 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) ชั้น 5 ห้องประชุม Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 8,000 บาท เต็มวัน 14,000 บาท
ห้องคอมพิวเตอร์
30 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง ห้องคอมพิวเตอร์ Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 4,500 บาท เต็มวัน 7,500 บาท
ห้องคอมพิวเตอร์
60 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง ห้องคอมพิวเตอร์ Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 9,000 บาท เต็มวัน 15,000 บาท
ห้องรับรอง
6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) ชั้น 2 1202 ห้องรับรอง Boardroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 500 บาท เต็มวัน 800 บาท
หอประชุมราชพฤกษ์
300 อาคารหอประชุมราชพฤกษ์ ห้องประชุม Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 15,000 บาท เต็มวัน 25,000 บาท
ห้องประชุม 1809
20 อาคาร 1 ชั้น 8 ห้องประชุม U-Shape
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 0 บาท เต็มวัน 0 บาท
ห้องประชุม 1811 (อาคาร 1 ชั้น 8)
50 อาคาร 1 ชั้น 8 ห้องประชุม 1811 (อาคาร 1 ชั้น 8) Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 6,000 บาท
ห้องประชุม 1911
50 อาคาร 1 ชั้น 9 1911 ห้องเรียน Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ No
ครึ่งวัน 4,000 บาท เต็มวัน 6,000 บาท
ห้องสอนออนไลน์ 4201
12 อาคาร 4 ชั้น 2 4201 ห้องเรียน Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ Yes
ครึ่งวัน 0 บาท เต็มวัน 0 บาท
ห้องสอนออนไลน์ 4202
12 อาคาร 4 ชั้น 2 4202 ห้องเรียน Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ Yes
ครึ่งวัน 0 บาท เต็มวัน 0 บาท
ห้องสอนออนไลน์ 4203
12 อาคาร 4 ชั้น 2 4203 ห้องเรียน Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ Yes
ครึ่งวัน 0 บาท เต็มวัน 0 บาท
ห้องสอนออนไลน์ 7403
12 อาคาร 7 ชั้น 4 7403 ห้องเรียน Classroom
เปลี่ยนรูปการจัดโต๊ะได้ Yes
ครึ่งวัน 0 บาท เต็มวัน 0 บาท