รายละเอียดการจอง

ประชุม กองบรรณาธิการวารสาร Thai Journal of Public Health

สถานภาพ
รับเรื่องจากผู้จอง เลขาฯ อนุมัติ
รับเรื่องแล้ว ส่งอนุมัติ
อนุมัติ/ยืนยัน
วันที่ 10 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:00
ห้อง
ห้องปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล อาคาร 1 ชั้น 2 (อาคาร 1 ชั้น 2)
ผู้จอง กรกช รามโกมุท
งานวิจัยและนวัตกรรม โทร. 7404
จำนวนผู้ใช้ 8 ท่าน
อาหารว่าง น้ำเปล่า
อาหารกลางวัน
รายละเอียดผู้จัด / เจ้าของงาน: กรกช รามโกมุท โทร: 7404
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ Notebook
Projector
Microphone
รูปแบบการจัดโต๊ะ U-Shape
เงื่อนไขการใช้ ขอยกเว้นการจ่ายค่าบำรุงเนื่องจาก
เป็นงานของคณะ
หมายเหตุ