รายละเอียดการจอง

ประชุม ประชุมหารือทางด้านมาตรฐาน Indoor Air Quality (IAQ)

สถานภาพ
รับเรื่องจากผู้จอง เลขาฯ อนุมัติ
รับเรื่องแล้ว ส่งอนุมัติ
อนุมัติ/ยืนยัน
วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 10:00 - 11:30
ห้อง
ห้องปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล อาคาร 1 ชั้น 2 (อาคาร 1 ชั้น 2)
ผู้จอง ณัฐชัย ภาณุโสภณ
งานบริหารเครื่องมือกลาง โทร. 1401
จำนวนผู้ใช้ 7 ท่าน
อาหารว่าง น้ำเปล่า
รายละเอียดผู้จัด / เจ้าของงาน: ณัฐชัย ภาณุโสภณ โทร: 1401
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ Notebook
Projector
Microphone
รูปแบบการจัดโต๊ะ U-Shape
เงื่อนไขการใช้ ขอยกเว้นการจ่ายค่าบำรุงเนื่องจาก
ประชุม
หมายเหตุ