รายละเอียดการจอง

ประชุม อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร

สถานภาพ
รับเรื่องจากผู้จอง เลขาฯ อนุมัติ
รับเรื่องแล้ว ส่งอนุมัติ
อนุมัติ/ยืนยัน
วันที่ 17 ก.ย. 2563 เวลา 08:30 - 16:00
ห้อง
ห้องประชุมอาคารเทพนม เมืองแมน ชั้น 4 (อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) ชั้น 4)
ผู้จอง มทร.รัตนโกสินทร์
อื่นๆ โทร. 1199
จำนวนผู้ใช้ 95 ท่าน
อาหารว่าง
รายละเอียดผู้จัด / เจ้าของงาน: ชัชสรัญ สุขสมจิตร์ โทร: 1199
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ Notebook
Projector
Microphone
รูปแบบการจัดโต๊ะ Classroom
เงื่อนไขการใช้ ยินดีจ่ายค่าบำรุงตามอัตราที่คณะกำหนด
หมายเหตุ