รายละเอียดการจอง

ประชุม ประชุมคณกรรมการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

สถานภาพ
รับเรื่องจากผู้จอง เลขาฯ อนุมัติ
รับเรื่องแล้ว ส่งอนุมัติ
อนุมัติ/ยืนยัน
วันที่ 3 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00
ห้อง
ห้องปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล อาคาร 1 ชั้น 2 (อาคาร 1 ชั้น 2)
ผู้จอง วรวุฒิ ตรีชั้น
งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 1517
จำนวนผู้ใช้ 7 ท่าน
อาหารว่าง อื่นๆ ...
กาแฟ+ผลไม้
รายละเอียดผู้จัด / เจ้าของงาน: วรวุฒิ ตรีชั้น โทร: 1517
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้
รูปแบบการจัดโต๊ะ U-Shape
เงื่อนไขการใช้ ขอยกเว้นการจ่ายค่าบำรุงเนื่องจาก
กิจกรรมของคณะ
หมายเหตุ