รายละเอียดการจอง

อื่นๆ สอบคัดเลือกอาจารย์ ภาควิชาโภชนวิทยา

สถานภาพ
รับเรื่องจากผู้จอง เลขาฯ อนุมัติ
รับเรื่องแล้ว ส่งอนุมัติ
อนุมัติ/ยืนยัน
วันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00
ห้อง
ห้องปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล อาคาร 1 ชั้น 2 (อาคาร 1 ชั้น 2)
ผู้จอง ภัทราพร เพ็ชรนิล
งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 1103
จำนวนผู้ใช้ 10 ท่าน
อาหารว่าง อาหารว่างและเครื่องดื่ม
รายละเอียดผู้จัด / เจ้าของงาน: ภัทราพร เพ็ชรนิล โทร: 1103
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ Notebook
Projector
Microphone
รูปแบบการจัดโต๊ะ U-Shape
เงื่อนไขการใช้ ขอยกเว้นการจ่ายค่าบำรุงเนื่องจาก
สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาโภชนวิทยา
หมายเหตุ