รายละเอียดการจอง

ประชุม กรรมการเตรียมงานวันมหิดลร่วมกับสำนักพระราชวัง

สถานภาพ
รับเรื่องจากผู้จอง เลขาฯ อนุมัติ
รับเรื่องแล้ว ส่งอนุมัติ
อนุมัติ/ยืนยัน
วันที่ 11 ก.ย. 2563 เวลา 10:00 - 12:00
ห้อง
ห้องประชุมอาคารเทพนม เมืองแมน ชั้น 4 (อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) ชั้น 4)
ผู้จอง นวพร พานิชเจริญ
งานบริหารทั่วไป โทร. 1111
จำนวนผู้ใช้ 35 ท่าน
อาหารว่าง อาหารว่างและเครื่องดื่ม
อาหารกลางวัน
รายละเอียดผู้จัด / เจ้าของงาน:
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ Notebook
Microphone
บันทึกภาพนิ่ง
บึนทึกเสียงบรรยาย
รูปแบบการจัดโต๊ะ U-Shape
เงื่อนไขการใช้ ขอยกเว้นการจ่ายค่าบำรุงเนื่องจาก
ประชุม
หมายเหตุ