รายละเอียดการจอง

อบรมบุคลากร ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

สถานภาพ
รับเรื่องจากผู้จอง เลขาฯ อนุมัติ
รับเรื่องแล้ว ส่งอนุมัติ
อนุมัติ/ยืนยัน
วันที่ 2 ก.ย. 2563 เวลา 08:30 - 16:00
ห้อง
ห้องปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล อาคาร 1 ชั้น 2 (อาคาร 1 ชั้น 2)
ผู้จอง นายภาษวัธน์ ครุฑธา
งานบริหารเครื่องมือกลาง โทร. 02-354-854
จำนวนผู้ใช้ 15 ท่าน
อาหารว่าง
รายละเอียดผู้จัด / เจ้าของงาน: นายภาษวัธน์ ครุฑธา โทร: 02-354-8543 ต่อ 1334
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้
รูปแบบการจัดโต๊ะ U-Shape
เงื่อนไขการใช้ ขอยกเว้นการจ่ายค่าบำรุงเนื่องจาก
อบรม
หมายเหตุ