รายละเอียดการจอง

ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ

สถานภาพ
รับเรื่องจากผู้จอง เลขาฯ อนุมัติ
รับเรื่องแล้ว ส่งอนุมัติ
อนุมัติ/ยืนยัน
วันที่ 25 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00
ห้อง
ห้องประชุมอาคารเทพนม เมืองแมน ชั้น 4 (อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) ชั้น 4)
ผู้จอง นวพร พานิชเจริญ
งานบริหารทั่วไป โทร. 1111
จำนวนผู้ใช้ 33 ท่าน
อาหารว่าง อาหารว่างและเครื่องดื่ม
น้ำเปล่า
อาหารกลางวัน
รายละเอียดผู้จัด / เจ้าของงาน: นวพร พานิชเจริญ โทร: 1111
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ Notebook
Visualizer
Microphone
บึนทึกเสียงบรรยาย
รูปแบบการจัดโต๊ะ Classroom
เงื่อนไขการใช้ ขอยกเว้นการจ่ายค่าบำรุงเนื่องจาก
หมายเหตุ