รายละเอียดการจอง

ประชุม ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างปรับปรุงห้องนวดแผนไทยและห้องหน่วยให้บริการร่วมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สถานภาพ
รับเรื่องจากผู้จอง เลขาฯ อนุมัติ
รับเรื่องแล้ว ส่งอนุมัติ
อนุมัติ/ยืนยัน
วันที่ 11 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00
ห้อง
ห้องปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล อาคาร 1 ชั้น 2 (อาคาร 1 ชั้น 2)
ผู้จอง กิตติพงศ์ จันทะโสภี
งานการเงินและการคลัง โทร. 5102
จำนวนผู้ใช้ 10 ท่าน
อาหารว่าง น้ำเปล่า
รายละเอียดผู้จัด / เจ้าของงาน: กิตติพงศ์ จันทะโสภี โทร: 5102
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ Notebook
Projector
รูปแบบการจัดโต๊ะ U-Shape
เงื่อนไขการใช้ ขอยกเว้นการจ่ายค่าบำรุงเนื่องจาก
-
หมายเหตุ