รายละเอียดการจอง

อื่นๆ โครงการอบรมความรู้ด้านโภชนาการและวิทยาศาสตร์อาหารเพื่อสุขภาพ ให้แก่ บ.เลกาซี่ คอร์ป จำกัด

สถานภาพ
รับเรื่องจากผู้จอง เลขาฯ อนุมัติ
รับเรื่องแล้ว ส่งอนุมัติ
อนุมัติ/ยืนยัน
วันที่ 5 ก.ย. 2563 เวลา 08:30 - 12:00
ห้อง
ห้องประชุมอาคารเทพนม เมืองแมน ชั้น 4 (อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) ชั้น 4)
ผู้จอง สุภาพร โกศลวิบูลย์พงศ์
ภาควิชาโภชนวิทยา โทร. 1304
จำนวนผู้ใช้ 50 ท่าน
อาหารว่าง
รายละเอียดผู้จัด / เจ้าของงาน: สุภาพร โกศลวิบูลย์พงศ์ โทร: 1304
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ Notebook
Projector
Visualizer
Microphone
Remote Powerpoint
โพเดียม
รูปแบบการจัดโต๊ะ Classroom
เงื่อนไขการใช้ ยินดีจ่ายค่าบำรุงตามอัตราที่คณะกำหนด
หมายเหตุ