รายละเอียดการจอง

ประชุม กำหนด TOR ครุภัณฑ์อาคาร 7

สถานภาพ
รับเรื่องจากผู้จอง เลขาฯ อนุมัติ
รับเรื่องแล้ว ส่งอนุมัติ
อนุมัติ/ยืนยัน
วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:00
ห้อง
ห้องปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล อาคาร 1 ชั้น 2 (อาคาร 1 ชั้น 2)
ผู้จอง น.ส.วีณา บุรวิชเกษตรกร
งานเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 7305
จำนวนผู้ใช้ 6 ท่าน
อาหารว่าง น้ำเปล่า
รายละเอียดผู้จัด / เจ้าของงาน:
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้
รูปแบบการจัดโต๊ะ U-Shape
เงื่อนไขการใช้ ขอยกเว้นการจ่ายค่าบำรุงเนื่องจาก
ประชุม
หมายเหตุ